Wyższa Szkoła Biznesu Tu warto studiować

WSB News Aktualności WSB

Gospodarka Przestrzenna - kierunek z wizją dofinansowana ze środków EU

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzonym w ramach realizacji projektu „Gospodarka Przestrzenna – kierunek z wizją", współfinansowanego przez Unię Europejska rozpocznie się dnia 01 lipca 2010r.

Harmonogram rekrutacji 

od 01/07/2010r.do 23/07/2010r.

Składanie dokumentów
26/07/2010r.

Ogłoszenie listy przyjętych

(w przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie uczestników projektu)

od 27/07/2010r. do 30/07/2010r.

Rozmowa kwalifikacyjna
02/08/2010r. Ogłoszenie listy przyjętych

od 02/08/2010r. do 06/10/2010r.

Podpisywanie umów

 

 1. O przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci, którzy :
 • legitymują się świadectwem dojrzałości;
 • złożą podanie o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym i stosownymi załącznikami (poniżej);
 1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu na studia decyduje, z zastrzeżeniem pkt 3, kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu przyjęć ustalonego na 30 osób na studia stacjonarne i 30 osób na studia niestacjonarne.
 2. W przypadku gdy liczba kandydatów zainteresowanych przyjęciem na studia przekracza limity określone w pkt 2, przeprowadza się dodatkowo drugi etap postępowania rekrutacyjnego – rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Maksymalna, łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego wynosi 35 punktów, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej:

 

I ETAP ILOŚĆ PUNKTÓW TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

max. ilość
15 pkt.

15 od 01/07/2010r. do 09/07/2010r.
10 od 10/07/2010r. do 16/07/2010r.
5 od 17/07/2010r. do 23/07/2010r.
II ETAP ILOŚĆ PUNKTÓW ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

max. ilość
20 pkt.

10 Autoprezentacja
10 Zakres tematyczny z kierunku gospodarka przestrzenna

 

 1. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać również osoby nie będące obywatelami polskimi, na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.


Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów lub poniżej);
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
 • 4 zdjęcia o wymiarach 35x45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy;
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
 • Kserokopia książeczki wojskowej (str. 1,2,3,6,7);
 • Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6-małe).
 • Komplet dokumentów, należy złożyć osobiście w Dziale Organizacji Studiów WSB

 

W dniach: 01.07.2010 oraz 02.07.2010r. Dział Organizacji Studiów będzie czynny:
• 01.07.2010 r. 8:00 - 17:00
• 02.07.2010 r. 8:30 - 15:00
W niedziele DOS jest nieczynny.
W pozostałe dni rekrutacji DOS przyjmuje wg: [godziny pracy Działu Organizacji Studiów].

 

Dokumenty:

Podanie Zarządzenie Rektora Załączniki do Zarządzenia Rektora 

SONDA

Od czego uzależniasz swój wybór studiów?

głosuj
wyniki