Ułatwienia dostępu

Informacje RODO

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wyższą szkołę Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim będącą administratorem danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Biznesu  z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Franciszka Walczaka 25.
 2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (95) 733 66 68 lub pod adresem e-mail: daneosobowe@wsb.gorzow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji procesu rekrutacji na studia,
  • realizacji procesu kształcenia w WSB w Gorzowie Wlkp.,
  • organizacji i przeprowadzenia konferencji, szkoleń i kursów oraz innych form działalności statutowej Uczelni,
  • przyznania i realizacji świadczeń socjalnych,
  • realizacji innych obowiązków wynikających z ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • prowadzenia działań marketingowych związanych z promocją oferty edukacyjnej Uczelni.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z ustaw:
  • Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • Prawo pracy,
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest w części rekrutacyjnej wymogiem ustawowym. Niepodanie wymaganych podczas rekrutacji danych skutkować może niezawarciem umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • 50 lat – w przypadku dokumentów przebiegu studiów,
  • 1 roku – w przypadku pozostałych dokumentów  związanych z procesem rekrutacji,
  • w przypadku dokumentów kadrowych – zgodnie z  wymogami Prawa pracy.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.