Ułatwienia dostępu

Misja i strategia

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

1. WSB ROZWIJA NOWOCZESNY SYSTEM KSZTAŁCENIA O WYSOKIEJ JAKOŚCI

Doskonalenie jakości usług

Uczelnia stale doskonali jakość świadczonych usług edukacyjnych w zakresie: programów kształcenia, procesu dydaktycznego, obsługi studentów i słuchaczy, kadry oraz bazy lokalowo-sprzętowej.

Wysoki standard

WSB zachowuje wysokie standardy współpracy między środowiskiem dydaktycznym uczelni a otoczeniem gospodarczym i społecznym w celu stałego wiązania teorii z praktyką.

Umiejętności praktyczne

Uczelnia rozwija umiejętności praktyczne oraz kompetencje interpersonalne studentów i słuchaczy.

Wsparcie nauczycieli

WSB promuje, docenia i wspiera nauczycieli akademickich uczelni, tak by mogli dostarczać wiedzę i kształtować umiejętności studentów w sposób innowacyjny, przy użyciu nowoczesnych metod dydaktycznych.

Współpraca międzynarodowa

Uczelnia jest otwarta na procesy umiędzynarodowienia i globalizacji.

Pozaformalna edukacja

WSB uznaje elementy edukacji pozaformalnej.

2. WSB AKTYWNIE UCZESTNICZY W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM REGIONU

Analiza i prognoza

Uczelnia monitoruje, analizuje i prognozuje lokalne trendy oraz zjawiska społeczne i gospodarcze.

Działania

WSB inicjuje i realizuje działania rozwijające kapitał ludzki regionu.

Projekty rozwojowe

Wyższa Szkoła Biznesu jest ważnym partnerem w projektach rozwojowych oraz transferu wiedzy dla podmiotów gospodarczych, administracji publicznej i organizacji społecznych.

Wielokulturowość

Uczelnia jest otwarta na współpracę międzynarodową i dialog międzykulturowy.

Relacje społeczne i gospodarcze

WSB wpływa na poprawę relacji społecznych i gospodarczych dzięki działalności Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji i Fundacji Centrum Inicjatyw Akademickich.

3. WSB ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJE Z BIZNESEM I ŚRODOWISKIEM OKOŁOBIZNESOWYM

Szeroka oferta

WSB dynamicznie kształtuje ofertę, będącą odpowiedzią na wyzwania i potrzeby rynku pracy i pracodawców.

Współpraca społeczno-gospodarcza

Uczelnia współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programów studiów, praktyk i szkoleń.

Polubowne rozwiązywanie sporów

Wyższa Szkoła Biznesu wspiera dążenia do polubownego rozwiązywania sporów, szczególnie w sferze gospodarczej.

Kompetencje społeczne

Uczelnia rozwija kompetencje społeczne oraz zawodowe studentów zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku i standardami prawnymi.

Współpraca z praktykami

WSB współpracuje z praktykami życia gospodarczego i społecznego prowadzącymi zajęcia dydaktyczne.

Współpraca z pracodawcami

WSB współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych i wizyt studyjnych dla studentów i słuchaczy.

Współpraca z organizacjami

WSB współpracuje z organizacjami skupiającymi pracodawców realizując innowacyjne projekty, szkolenia i kursy oraz świadcząc usługi profesjonalnego doradztwa.

Idee społeczne

Uczelnia promuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.


4. WSB DBA O PARTNERSKIE I PRZYJAZNE RELACJE ZE STUDENTAMI ORAZ INTERESARIUSZAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI

Aktywizacja

WSB aktywizuje funkcjonowanie Rady Biznesu oraz nawiązuje dwustronne porozumienia z szerokim gronem interesariuszy, w tym ze środowiskiem oświatowym, samorządowym i biznesowym, co pozwala na ugruntowanie roli uczelni jako ważnego partnera biznesowego w regionie.

Szacunek i tolerancja

Relacje studentów i pracowników oraz kontakty z otoczeniem zewnętrznym opierają się na zasadach szacunku, tolerancji i poszanowaniu godności człowieka.

Uczeń - Mistrz

Dzięki bezpośrednim kontaktom w relacji „Uczeń – Mistrz” WSB tworzy klimat wzajemnego zaufania i sympatii.

Wspomaganie studentów

Uczelnia wspiera swoich studentów w rozwijaniu ich zainteresowań związanych z realizowanymi kierunkami studiów, a także wspomaga w wejściu na rynek pracy.

Demokratyczne społeczeństwo

WSB kształtuje takie postawy studentów, by byli otwartymi, tolerancyjnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznego społeczeństwa, rozumiejącymi różnice międzykulturowe.

Rozwój nauczycieli

WSB tworzy atrakcyjne warunki pracy i rozwoju nauczycielom oraz pracownikom administracji uczelni, będące źródłem ich satysfakcji zawodowej.

5. WSB REALIZUJE IDEĘ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Idea ciągłego uczenia się

Uczelnia promuje ideę ciągłego uczenia się w środowisku pracodawców, nauczycieli, samorządowców i pozostałych interesariuszy poprzez organizację szkoleń i kursów, w tym w ramach Bazy Usług Rozwojowych i Szkoły Językowej WSB – Lingua Academia.

Ciągły rozwój

Studentom i absolwentom Uczelnia stwarza warunki do ciągłego rozwoju i uczenia się przez cale życie poprzez realizację studiów podyplomowych i szkoleń na preferencyjnych warunkach.