Stypendia

STUDIA I STOPNIA
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

15.09.2021 r.

••• WNIOSKI O STYPENDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 •••

W semestrze zimowym 2021/2022 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.

UWAGA!
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne od października 2021 r. uwzględnia się dochody osiągane w roku podatkowym 2020 r.
Termin składania wniosków w semestrze zimowym: od 25 września 2021 r. do 24 października 2021 r.

Zasady przyznawania stypendiów i zapomóg dla studentów WSB opisane są w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB >>>Regulamin przyznawania świadczeń materialnych<<<
Od roku 2019/2020 stypendia przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, której większość składu stanowią studenci.
Prosimy uważanie zapoznać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.

INFORMACJA OGÓLNA O POMOCY MATERIALNEJ:

Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej.

Wszyscy studenci, którzy spełniają warunki określone Regulaminem, mają prawo ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

1. stypendium socjalne,
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3. stypendium rektora,
4. zapomogi.

O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci począwszy od drugiego roku, a o pozostałe stypendia studenci wszystkich roczników.

Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.

Podstawą przyznania świadczenia jest złożenie kompletu prawidłowo i starannie wypełnionych dokumentów.

TERMINY:

Studenci składają wnioski:
• W semestrze zimowym: od 25 września do 24 października 2021 r.
• W semestrze letnim: od 1 marca do 21 marca 2022 r.

MIEJSCE:

Dokumentację składa się w Dziekanacie (pokój nr 1).
Wnioski można przesłać również pocztą tradycyjną (z dopiskiem na kopercie: STYPENDIUM).

REGULAMIN pomocy materialnej

Stypendium Rektora

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych