Stypendia

STUDIA I i II STOPNIA
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

23.09.2022 r.

••• WNIOSKI O STYPENDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 •••

W semestrze zimowym 2022/2023 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.

UWAGA!
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne od października 2022 r. uwzględnia się dochody osiągane w roku podatkowym 2021 r.
Termin składania wniosków w semestrze zimowym: od 26 września 2022 r. do 24 października 2022 r.
Wnioski o stypendia należy składać do dr Jowity Żurawskiej-Chaszczewskiej, Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, parter, pok. 4, tel. +48 733 144 255.

Zasady przyznawania stypendiów i zapomóg dla studentów WSB opisane są w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB >>>Regulamin przyznawania świadczeń materialnych<<<
Od roku 2019/2020 stypendia przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, której większość składu stanowią studenci.
Prosimy uważanie zapoznać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.

14.02.2022 r.

••• WNIOSKI O STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022 •••

W semestrze letnim 2021/2022 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Wnioski przyjmowane będą w dziekanacie w terminie od 1 marca do 21 marca 2022 r.

Stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2021/2022
WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty potwierdzające ich sytuację materialną zgodnie z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej. (Załączniki 1, 2, 6,6 7, 8, zaświadczenie z OPS).
 2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:
  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2021/2022 (załącznik 2).
  • Oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym.
  • Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł.
 3. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód zmienił się składają:
  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2021/2022 (załącznik 2) oraz stosowne dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji materialnej rodziny lub składu rodziny w stosunku do semestru zimowego.
  • Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (zał. 3).
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli ukończyło ważność lub poświadczenie złożenia wniosku o przedłużenie ważności).

UWAGA!
Wysokości stypendium na semestr letni, w tym nowa wysokość stypendium rektora, zostaną ustalone przez Komisję Stypendialną po otrzymaniu informacji z MEiN o przyznanej dotacji na pomoc materialną na rok 2022.
Wypłaty stypendium nastąpią po wydaniu decyzji stypendialnych w nowej wysokości.
Zapomogi można składać w ciągu całego roku akademickiego – zał. 5.

INFORMACJA OGÓLNA O POMOCY MATERIALNEJ

Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej.

Wszyscy studenci, którzy spełniają warunki określone Regulaminem, mają prawo ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
1. stypendium socjalne,
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3. stypendium rektora,
4. zapomogi.

O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci począwszy od drugiego roku, a o pozostałe stypendia studenci wszystkich roczników.
Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.
Podstawą przyznania świadczenia jest złożenie kompletu prawidłowo i starannie wypełnionych dokumentów.

TERMINY:
Studenci składają wnioski:
• W semestrze zimowym: od 26 września do 24 października 2022 r.
• W semestrze letnim: od 1 marca do 20 marca 2023 r.

MIEJSCE:
Dokumentację składa się do dr Jowity Żurawskiej-Chaszczewskiej, Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, parter, pok. 4, tel. +48 733 144 255.
Wnioski można przesłać również pocztą tradycyjną (z dopiskiem na kopercie: STYPENDIUM).

REGULAMIN pomocy materialnej

Stypendium Rektora

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych