Stypendia

STUDIA I STOPNIA
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

19.06.2020 r.

Drodzy Studenci,
informujemy, że rozpatrzono wszystkie dotychczas złożone wnioski stypendialne oraz zostały ustalone wysokości stypendiów na semestr letni.
Jednakże przypominamy, że zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej wnioski o stypendia socjalne oraz zapomogi można składać najpóźniej na miesiąc przed końcem okresu, na który są przyznawane. Dlatego, jeśli z powodu obecnie panującej sytuacji epidemicznej sytuacja materialna studenta daje podstawę do złożenia takiego wniosku, to informujemy, że do 28 czerwca można jeszcze złożyć wniosek o stypendium socjalne (na miesiąc lipiec) oraz wiosek o zapomogę.
Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

10.04.2020 r.

Szanowni Studenci,
w tych trudnych czasach, nie czekając na oficjalnie przyznany z Ministerstwa budżet na pomoc materialną, wydaliśmy zarządzenie w sprawie tymczasowej wysokości stypendium Rektora na semestr letni 2019/2020.

Osobom, którym to stypendium zostało przyznane na cały rok, zostanie wypłacone za marzec i kwiecień w obniżonej wysokości. W chwili, gdy MNISW przyzna Uczelni budżet na rok 2020, zostaną dokonane korekty i wydane decyzje z prawidłową wysokością.
Niestety w przypadku stypendium socjalnego wnioski na semestr letni muszą być złożone i udokumentowane. Jeżeli wysokość przychodów nie uległa zmianie w stosunku do semestru zimowego, jest możliwość złożenia oświadczenia do wniosku o stypendium o niezmienności sytuacji materialnej i rodzinnej. Jednakże, jeśli dochody rodziny uległy zmianie, student musi je udokumentować. W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z Kwesturą.
Wnioski można składać do 30 kwietnia 2020 r.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a decyzje o wypłacie stypendium zostaną przygotowane jak tylko uzyskamy informację z MNISW o wysokości przyznanego budżetu.

••• WNIOSKI O STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020 •••

W semestrze letnim 2019/2020 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW w semestrze letnim ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY! Wnioski można składać do 30.04.2020 r.

Informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadzające zmiany w zasadach przyznawania stypendiów i zapomóg dla studentów.

 • Od 1 października 2019 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB.
 • Największe zmiany dotyczą zasad przyznawania stypendiów socjalnych i informacji dokumentujących sytuację materialną studenta oraz zasad wyliczania średniej ocen do stypendium rektora.
 • Wprowadzono obowiązek przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 zł (2019 r.) – pod rygorem odmowy przyznania stypendium.
 • Od roku 2019/2020 stypendia przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, której większość składu stanowią studenci.

Prosimy uważanie zapoznać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.

••• INFORMACJA OGÓLNA O POMOCY MATERIALNEJ •••

Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej.

Wszyscy studenci, którzy spełniają warunki określone Regulaminem, mają prawo ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora,
 4. zapomogi.

O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci począwszy od drugiego roku, a o pozostałe stypendia studenci wszystkich roczników.
Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.
Podstawą przyznania świadczenia jest złożenie kompletu prawidłowo i starannie wypełnionych dokumentów.

TERMINY
Studenci składają wnioski:

 • w semestrze zimowym: od 27 września do 20 października 2019 r.,
 • w semestrze letnim: od 1 marca do 17 marca 2020 r.
 • UWAGA: termin wydłużony do 30.04.2020 r.!

MIEJSCE
Dokumentację składa się w Kwesturze (pokój 4) lub w Dziekanacie (pokój 1).

REGULAMIN pomocy materialnej

Stypendium Rektora

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych