Stypendia

STUDIA I i II STOPNIA
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

02.02.2023 r.

••• WNIOSKI O STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 •••

W semestrze letnim 2022/2023 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.
UWAGA!

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne od marca 2023 r. uwzględnia się dochody osiągane w roku podatkowym 2022 r.
Termin składania wniosków w semestrze letnim: od 3 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.
Wnioski o stypendia należy składać w kwesturze, parter, pok. 4, tel. +48 733 144 255 lub w dziekanacie.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
Podwyższenie progu dochodu jest możliwe na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Decyzję o podwyższeniu progu dochodu podejmuje rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim.

23.09.2022 r.

••• WNIOSKI O STYPENDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023 •••

W semestrze zimowym 2022/2023 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.

UWAGA!
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne od października 2022 r. uwzględnia się dochody osiągane w roku podatkowym 2021 r.
Termin składania wniosków w semestrze zimowym: od 26 września 2022 r. do 24 października 2022 r.
Wnioski o stypendia należy składać do dr Jowity Żurawskiej-Chaszczewskiej, Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, parter, pok. 4, tel. +48 733 144 255.

Zasady przyznawania stypendiów i zapomóg dla studentów WSB opisane są w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB >>>Regulamin przyznawania świadczeń materialnych<<<
Od roku 2019/2020 stypendia przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, której większość składu stanowią studenci.
Prosimy uważanie zapoznać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.

INFORMACJA OGÓLNA O POMOCY MATERIALNEJ

Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej.

Wszyscy studenci, którzy spełniają warunki określone Regulaminem, mają prawo ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
1. stypendium socjalne,
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3. stypendium rektora,
4. zapomogi.

O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci począwszy od drugiego roku, a o pozostałe stypendia studenci wszystkich roczników.
Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.
Podstawą przyznania świadczenia jest złożenie kompletu prawidłowo i starannie wypełnionych dokumentów.

TERMINY:
Studenci składają wnioski:
• W semestrze zimowym: od 26 września do 24 października 2022 r.
• W semestrze letnim: od 1 marca do 20 marca 2023 r.

MIEJSCE:
Dokumentację składa się do mgr Renaty Czyżniejewskiej, Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, parter, pok. 4, tel. +48 733 144 255.
Wnioski można przesłać również pocztą tradycyjną (z dopiskiem na kopercie: STYPENDIUM).

REGULAMIN pomocy materialnej

Stypendium Rektora

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych