Ułatwienia dostępu

Stypendia

Studia I i II stopnia

10.01.2024 r.

WNIOSKI O STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM 2023/2024

W semestrze letnim 2023/2024 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

UWAGA!

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne od marca 2024 r. uwzględnia się dochody osiągane w roku podatkowym 2023 r.

  • Termin składania wniosków w semestrze letnim: od 23 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r.
  • Wnioski o stypendia należy składać w kwesturze, parter, pok. 4, tel. +48 733 144 255 lub w dziekanacie.

Zasady przyznawania stypendiów i zapomóg dla studentów WSB opisane są w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB.
Od roku 2019/2020 stypendia przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, której większość składu stanowią studenci.
Prosimy uważanie zapoznać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.


INFORMACJA OGÓLNA O POMOCY MATERIALNEJ

Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej.

Wszyscy studenci, którzy spełniają warunki określone Regulaminem, mają prawo ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
1. stypendium socjalne,
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3. stypendium rektora,
4. zapomogi.

O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci pierwszego stopnia począwszy od drugiego roku natomiast studenci drugiego stopnia od pierwszego roku studiów, pozostałe stypendia studenci wszystkich roczników.
Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.

Podstawą przyznania świadczenia jest złożenie kompletu prawidłowo i starannie wypełnionych dokumentów.

TERMINY:
Studenci składają wnioski w semestrze zimowym oraz semestrze letnim – w wyznaczonych terminach.

MIEJSCE:
Dokumentację składa się do mgr Renaty Czyżniejewskiej, Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, parter, pok. 4, tel. +48 733 144 255.
Wnioski można przesłać również pocztą tradycyjną (z dopiskiem na kopercie: STYPENDIUM).


REGULAMIN pomocy materialnej

Stypendium Rektora

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne

Zapomoga


Video dla osób niesłyszących

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski