Ułatwienia dostępu

Stypendia

Studia I i II stopnia

02.02.2023 r.

WNIOSKI O STYPENDIA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023

W semestrze letnim 2022/2023 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.
UWAGA!

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne od marca 2023 r. uwzględnia się dochody osiągane w roku podatkowym 2022 r.
Termin składania wniosków w semestrze letnim: od 3 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.
Wnioski o stypendia należy składać w kwesturze, parter, pok. 4, tel. +48 733 144 255 lub w dziekanacie.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni mogą podwyższyć próg dochodu do stypendium socjalnego do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
Podwyższenie progu dochodu jest możliwe na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Decyzję o podwyższeniu progu dochodu podejmuje rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim.


23.09.2022 r.

WNIOSKI O STYPENDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/2023

W semestrze zimowym 2022/2023 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi.

UWAGA!
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne od października 2022 r. uwzględnia się dochody osiągane w roku podatkowym 2021 r.
Termin składania wniosków w semestrze zimowym: od 26 września 2022 r. do 24 października 2022 r.
Wnioski o stypendia należy składać do dr Jowity Żurawskiej-Chaszczewskiej, Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, parter, pok. 4, tel. +48 733 144 255.

Zasady przyznawania stypendiów i zapomóg dla studentów WSB opisane są w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB >>>Regulamin przyznawania świadczeń materialnych<<<
Od roku 2019/2020 stypendia przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, której większość składu stanowią studenci.
Prosimy uważanie zapoznać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.
INFORMACJA OGÓLNA O POMOCY MATERIALNEJ

Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej.

Wszyscy studenci, którzy spełniają warunki określone Regulaminem, mają prawo ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:
1. stypendium socjalne,
2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3. stypendium rektora,
4. zapomogi.

O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci począwszy od drugiego roku, a o pozostałe stypendia studenci wszystkich roczników.
Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.
Podstawą przyznania świadczenia jest złożenie kompletu prawidłowo i starannie wypełnionych dokumentów.

TERMINY:
Studenci składają wnioski:
• W semestrze zimowym: od 26 września do 24 października 2022 r.
• W semestrze letnim: od 1 marca do 20 marca 2023 r.

MIEJSCE:
Dokumentację składa się do mgr Renaty Czyżniejewskiej, Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, parter, pok. 4, tel. +48 733 144 255.
Wnioski można przesłać również pocztą tradycyjną (z dopiskiem na kopercie: STYPENDIUM).


REGULAMIN pomocy materialnej

Stypendium Rektora

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne

Zapomoga


Video dla osób niesłyszących

Telefon stacjonarny

95 733 66 60, 733 66 67

Telefon komórkowy

784 595 310, 694 438 591

Email

dziekanat@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski