Ułatwienia dostępu

Informacje ogólne

Kształcenie specjalistyczne

Dyplomowany specjalista w 3 semestry!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło w szkołach wyższych możliwość zdobycia świadectwa DYPLOMOWANEGO SPECJALISTY.

Program jest skierowany do absolwentów szkół średnich oraz osób chcących zdobyć nowy zawód.

Kształcenie specjalistyczne stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi. Jego główną zaletą jest skrócenie czasu potrzebnego do zdobycia nowych kwalifikacji.

Kształcenie specjalistyczne jest alternatywą dla szkół policealnych (potocznie zwanych studium) i oznacza:

  • wyższe kwalifikacje zawodowe,
  • tylko 3 semestry w uczelni wyższej,
  • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej, czyli wykształcenie średnie, to jest:

  • ukończone technikum lub szkołę policealną, albo ukończoną branżową szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub
  • świadectwo dojrzałości *.

* W chwili przyjęcia na kształcenie specjalistyczne NIE JEST WYMAGANA MATURA. Absolwent otrzymuje wówczas świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego. W przypadku dostarczenia w trakcie 3-semestralnego kształcenia specjalistycznego świadectwa dojrzałości lub dyplomu uzyskania kwalifikacji zawodowych absolwent otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty.

UWAGA!

Możliwość dalszego kształcenia!

Absolwent 3-semestralnego kształcenia specjalistycznego w WSB posiadający maturę może kontynuować naukę̨ na studiach I stopnia.