Ułatwienia dostępu

Jakość kształcenia

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Przejawem dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu organizacji procesu dydaktycznego w WSB jest Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) wprowadzony w 2006 r. i na bieżąco aktualizowany.

System zawiera wszystkie elementy procesu zapewnienia jakości kształcenia: ocenianie, zapewnienie oraz doskonalenie procesu jakości kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach podyplomowych oraz szkoleniach i kursach dokształcających, dzięki czemu jakość procesu kształcenia jest na bieżąco monitorowana i doskonalona – zgodnie z wymogami prawnymi.

Model kształcenia w WSB uwzględnia potrzeby i oczekiwania odbiorców usług edukacyjnych, czyli studentów i słuchaczy, ich pracodawców oraz potrzeby środowiska lokalnego. Dbając o jakość usług edukacyjnych oraz obsługę studentów i wykładowców Uczelnia z uwagą dobiera kadrę nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest:

ocena, zapewnienie, stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia,

podniesienie rangi pracy dydaktycznej,

informowanie o jakości kształcenia zainteresowanych osób i środowisk, a w szczególności studentów, kandydatów na studia, pracowników oraz pracodawców.

Zakres działania USZJK:

przegląd i monitorowanie wymagań prawnych regulujących proces kształcenia,

monitorowanie wymagań kadrowych,

ocena procesu kształcenia,

ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym ocenę nauczycieli akademickich oraz obsługi administracyjnej,

ocena dostępności informacji na temat kształcenia,

zbieranie opinii studentów i absolwentów WSB o przebiegu studiów,

zbieranie opinii pracodawców na temat przygotowania absolwentów WSB do pracy zawodowej,

wypracowanie instrumentów służących zapewnieniu jakości kształcenia.

USZJK uwzględnia weryfikację i ocenę procesu kształcenia dotyczącą:

programu i realizacji praktyk studenckich.

programów kształcenia oraz programów i planów studiów,

osiąganych efektów uczenia się oraz sylwetki absolwenta,

realizowanego systemu punktowego (ECTS),

realizowanego systemu punktowego (ECTS),

wymagań stawianych pracom dyplomowym,

W kształtowaniu procesu dydaktycznego istotnym elementem są opinie studentów zbierane w formie anonimowych ankiet dotyczących analizy poszczególnych form prowadzonych zajęć, oceny wykładowców oraz pracy pozostałych osób związanych z procesem kształcenia w WSB. Ponadto zajęcia realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia są hospitowane.

W realizację zaleceń Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia zaangażowane są wszystkie komórki organizacyjne WSB.