Ułatwienia dostępu

O uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

26 lat WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. powstała 13.08.1997 r. na podstawie zgody wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Została wpisana do rejestru MEN pod pozycją 129 (aktualnie 128).

WSB jest najstarszą niepubliczną uczelnią w województwie lubuskim.

Prekursorem WSB była Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gorzowie – „Business College”, która działała na rynku edukacyjnym regionu gorzowskiego od 1991 r. do momentu utworzenia szkoły wyższej.

W 1997 r. Uczelnia rozpoczynała działalność z ofertą studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku Zarządzanie i Marketing (obecnie Zarządzanie). W 2003 r. WSB uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku Socjologia, a w 2009 r. – na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Natomiast w 2021 r. Wyższa Szkoła Biznesu otrzymała zgodę na prowadzenie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji.

Aktualna oferta WSB to studia o profilu praktycznym:

Jednym z zadań jakie WSB stawia sobie za cel od początku funkcjonowania, jest wysoka jakość kształcenia. Uczelnia pięciokrotnie otrzymała pozytywne akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Socjologia oraz Zarządzanie. Przejawem dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu jakości jest wprowadzony w 2006 r. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Wyższą Szkołę Biznesu wyróżnia łączenie teorii z praktyką. Uczelnia kładzie duży nacisk na współpracę z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Dynamicznie kształtuje swoją ofertę – tak, by szybko i trafnie odpowiadać na sygnały płynące z rynku pracy. Współpracuje z lokalnymi instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami. Jest członkiem stowarzyszeń gospodarczych i społecznych, w tym członkiem – założycielem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz członkiem Lubuskiej Organizacji Pracodawców. Uczelnia jest również partnerem edukacyjnym dla przedsiębiorstw i instytucji w realizowanych przez nich projektach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach. W 2011 r. z inicjatywy WSB została powołana Rada Biznesu zrzeszająca największych pracodawców z regionu, instytucje okołobiznesowe oraz samorządowe. Jednym z zadań RB jest współpraca z WSB w zakresie dostosowywania programów nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Kolejnym priorytetem WSB jest tworzenie przyjaznej atmosfery. Bezpośredni kontakt wykładowców ze studentami stwarza klimat wzajemnego zaufania i sympatii. Uczelnia krzewi wśród studentów i pracowników oraz w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym takie relacje, które opierają się na szacunku, tolerancji oraz poszanowaniu godności człowieka.

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym to oferta wyjątkowa: student WSB w Gorzowie kończy dwie specjalności w trzy lata. Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie w biznesie i administracji to możliwość rozwinięcia kompetencji menadżerskich.

Oczekiwania lokalnego rynku związane z kształceniem wyspecjalizowanych kadr dla placówek, ośrodków i instytucji społecznych, a także firm i organizacji biznesowych, realizuje Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSB. Oferta Centrum obejmuje specjalności studiów podyplomowych oraz szeroką gamę szkoleń i kursów (w tym językowych realizowanych przez Szkołę Językową WSB – Lingua Academia). Studia podyplomowe w WSB to szansa nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale także zdobycie nowych kompetencji.

Wyższa Szkoła Biznesu przykłada dużą wagę do wspierania rozwoju aktywności naukowej. Uczelnia prowadzi badania w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych. Ośrodkiem badawczym WSB realizującym badania dla miasta i regionu jest Pracownia Badań Naukowych. Uhonorowaniem pracy badawczej stało się powołanie wspólnie z Miastem Gorzów Wlkp. Centrum Monitoringu Jakości Życia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną najstarszej w regionie uczelni niepublicznej – obecnej już od 26. lat na gorzowskim rynku.