Zarządzanie szkołą oraz placówkami oświatowymi – menedżer oświaty

„Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.”
Henry Brooks Adams

▌ Cel
Celem studiów jest wyposażenie przyszłych dyrektorów/ menedżerów w narzędzia i kompetencje pozwalające im w pełni kierować placówkami oświatowymi, ale również czerpać z realizacji tych zadań doświadczenia pozwalające na ich dalszy rozwój – tak, by nie był to ostatni etap kariery, a tylko jej kolejny szczebel.

▌ Co zyskuje Słuchacz:

 • niezbędną wiedzę, kompetencje oraz narzędzia do kierowania placówkami oświatowymi,
 • wiedzę na temat zakresu pomocy publicznej dla placówek oświatowych,
 • wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wiedzę na temat zamówień publicznych oraz zasad prowadzenia księgowości w organizacjach budżetowych,
 • kompetencje w zakresie rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

▌ Studia są skierowane do:

 • osób zarządzających szkołami i placówkami oświatowymi,
 • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w publicznych jak i niepublicznych szkołach oraz placówkach oświatowych, administracji państwowej i samorządowej w zakresie zarządzania oświatą,
 • osób zatrudnionych w innych instytucjach związanych z oświatą,
 • osób prowadzących lub chcących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze oświaty niepublicznej,
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

UWAGA! Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie zarządzania w świetle Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.10.2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm. §1 pkt. 2).

▌ Program*

Moduł PRAWNY

 • Miejsce szkoły w polskim systemie edukacji. Prawne aspekty funkcjonowania placówki oświatowej.
 • Wybrane zagadnienia z kodeksów: administracyjnego, rodzinno-opiekuńczego, cywilnego, pracy oraz karnego.
 • Organizacyjno – prawne aspekty nadzoru pedagogicznego.
 • Marketing oświatowy.

Moduł ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Podstawy zarządzania strategicznego. Dyrektor jako lider w środowisku.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oświatowych.
 • Psychologiczne aspekty zarządzania placówkami oświatowymi.
 • Zarządzanie kryzysem i konfliktem, mediacje w placówkach oświatowych.
 • Kierowanie zmianą w placówkach oświatowych – reagowanie na potrzeby rynku oświatowego.
 • Kontrola zarządcza oraz praktyczne zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych (certyfikacja kompetencji).
 • Innowacyjność w zarządzaniu placówkami oświatowymi.
 • Systemy jakości jako narzędzie podnoszenia kompetencji pracy szkoły.
 • Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi.

Moduł FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego w oświacie. Zasady realizacji zamówień publicznych.

Moduł EDUKACJA I EWALUACJA

 • Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna placówki oświatowej.
 • Wybrane zagadnienia organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami.
 • Zasady i sposoby prowadzenia badań osiągnięć edukacyjnych uczniów i tworzenie programów poprawy efektywności kształcenia.
 • Zasady prowadzenia egzaminów zewnętrznych w placówkach oświatowych.
 • Organizacja praktycznej nauki zawodu.
 • Nowoczesne technologie edukacyjne- kształcenie na odległość.
 • Współpraca z rodzicami, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi innymi placówkami.

Moduł KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Warsztat menadżera czyli zarządzanie własnym rozwojem zawodowym, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
 • Rozwój zawodowy pracownika, a rozwój szkoły.
 • Konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.
 • Seminarium dyplomowe.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 1900 zł brutto za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie, rocznie lub w 10 równych ratach.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.