Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Wstydzę się, że nie mogę zapewnić wszystkim pełnego poczucia bezpieczeństwa od wszelkiej krzywdy”.
Julian Apostata, Mizopogon, 353 d

▌ Cel
Bezpieczeństwo to pojęcie bardzo szerokie. Mnogość różnorakich kryzysów i zagrożeń zakłóca poczucie bezpieczeństwa zarówno całego państwa, jak i poszczególnych organizacji oraz indywidualnych obywateli.
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kryzysowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne odpowiadają na potrzebę uzupełnienia niedoboru specjalistycznych kadr przygotowanych do zarządzania bezpieczeństwem państwa i poszczególnych organizacji w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej oraz w firmach i instytucjach społecznych.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Absolwent studiów zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności przygotowujące go do pracy w instytucjach administracji samorządowej, rządowej, instytucjach mających działy zajmujące się zarządzaniem szeroko rozumianym kryzysem. Absolwenci mogą podjąć pracę również w jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli. Absolwenci nabędą umiejętności prowadzenia rozpoznania i prognozowania skażeń chemicznych, promieniotwórczych i biologicznych a zwłaszcza zasady reagowania na zagrożenia biologiczne- endemie, pandemie oraz epidemie.

▌ Studia skierowane są do:
• szerokiego grona osób pracujących zajmujących się bezpieczeństwem w instytucjach podległych MSWiA, MON, Ministerstwu Sprawiedliwości,
• osób, które planują swoje zatrudnienie w:
– instytucjach administracji samorządowej i rządowej – urzędach gmin, miejskich i wojewódzkich,
– policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, wojsku,
– firmach o wysokim stopniu ryzyka,
– firmach i instytucjach wielokulturowych,
• osób, które przygotowują się do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.

▌ Program*

Moduł PRAWNY

 • Wybrane zagadnienia prawne z zakresu: zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz geografia bezpieczeństwa.
 • Przygotowanie obronne państwa, strategie i programy bezpieczeństwa wewnętrznego, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, szkolenie obronne i kontrola przygotowań obronnych, metodologia przygotowania ćwiczeń obronnych.
 • Planowanie operacyjne ćwiczeń i działań kryzysowych.

Moduł ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • Kryzys – charakterystyka zjawiska, podstawy teorii zarządzania kryzysowego.
 • Zarządzanie kryzysowe w PL a zarządzania kryzysowe w UE i NATO.
 • Zarządzanie kryzysowe – rola, zadania i struktura systemu Zarządzania Kryzysowego w Polsce.
 • Migracje a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Wywiad społeczny i kulturowy imigrantów.
 • Analiza decyzyjna oraz ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i kryzysem.
 • Przygotowanie planów zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
 • Wsparcie państwa – gospodarza w zakresie przygotowań ochronno-obronnych, współpraca cywilno-wojskowa.
 • “Ochrona informacji niejawnych, ocena ryzyka ochrony informacji niejawnej.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Informatyka w zarządzaniu kryzysowym.

Moduł STRUKTURY I ZADANIA FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

 • System obronny państwa, programowanie obronne, przygotowania gospodarczo-obronne, świadczenia na rzecz obrony.
 • Struktury, zadania i zasady działania w ramach zarządzania kryzysowego:
 • Państwowa Straż Pożarna (Krajowy system ratowniczy);
 • Straż Graniczna;
 • Policja;
 • Służba zdrowia (Państwowy system medyczny).
 • System ratownictwa, zasady prowadzenia akcji ratunkowych, organizacja pomocy humanitarnej. Warsztaty pomocy kryzysowej.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty.

Moduł TERRORYZM I ZAGROŻENIE SKAŻENIAMI

 • Zagrożenia terroryzmem:
 • bioterroryzm;
 • cyberterroryzm;
 • CBRN (chemiczny, biologiczny, nuklearny).
 • Psychologia terroryzmu, profilaktyka zagrożeń terrorystycznych.
 • Zagrożenia cywilizacyjne, sposoby ich minimalizacji, zasady postępowania w sytuacji zagrożenia. Reagowanie w kryzysie.
 • Rozpoznanie i prognozowanie skażeń.

Moduł KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym, współpraca z mediami i opanowanie kryzysu.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 1700 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.