Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Wstydzę się, że nie mogę zapewnić wszystkim pełnego poczucia bezpieczeństwa od wszelkiej krzywdy”.
Julian Apostata, Mizopogon, 353 d

▌ Cel
Bezpieczeństwo to pojęcie bardzo szerokie. Mnogość różnorakich kryzysów i zagrożeń zakłóca poczucie bezpieczeństwa zarówno całego państwa, jak i poszczególnych organizacji oraz indywidualnych obywateli.
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kryzysowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne odpowiadają na potrzebę uzupełnienia niedoboru specjalistycznych kadr przygotowanych do zarządzania bezpieczeństwem państwa i poszczególnych organizacji w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej oraz w firmach i instytucjach społecznych.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Absolwent studiów zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności przygotowujące go do pracy w instytucjach administracji samorządowej, rządowej, instytucjach mających działy zajmujące się zarządzaniem szeroko rozumianym kryzysem. Absolwenci mogą podjąć pracę również w jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli. Absolwenci nabędą umiejętności prowadzenia rozpoznania i prognozowania skażeń chemicznych, promieniotwórczych i biologicznych a zwłaszcza zasady reagowania na zagrożenia biologiczne- endemie, pandemie oraz epidemie.

▌ Studia skierowane są do:
• szerokiego grona osób pracujących zajmujących się bezpieczeństwem w instytucjach podległych MSWiA, MON, Ministerstwu Sprawiedliwości,
• osób, które planują swoje zatrudnienie w:
– instytucjach administracji samorządowej i rządowej – urzędach gmin, miejskich i wojewódzkich,
– policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, wojsku,
– firmach o wysokim stopniu ryzyka,
– firmach i instytucjach wielokulturowych,
• osób, które przygotowują się do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.

▌ Program*

Moduł PRAWNY

 • Wybrane zagadnienia prawne z zakresu: zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa oraz geografia bezpieczeństwa.
 • Przygotowanie obronne państwa, strategie i programy bezpieczeństwa wewnętrznego, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, szkolenie obronne i kontrola przygotowań obronnych, metodologia przygotowania ćwiczeń obronnych.
 • Planowanie operacyjne ćwiczeń i działań kryzysowych.

Moduł ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • Kryzys – charakterystyka zjawiska, podstawy teorii zarządzania kryzysowego.
 • Zarządzanie kryzysowe w PL a zarządzania kryzysowe w UE i NATO.
 • Zarządzanie kryzysowe – rola, zadania i struktura systemu Zarządzania Kryzysowego w Polsce.
 • Migracje a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Wywiad społeczny i kulturowy imigrantów.
 • Analiza decyzyjna oraz ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i kryzysem.
 • Przygotowanie planów zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
 • Wsparcie państwa – gospodarza w zakresie przygotowań ochronno-obronnych, współpraca cywilno-wojskowa.
 • “Ochrona informacji niejawnych, ocena ryzyka ochrony informacji niejawnej.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Informatyka w zarządzaniu kryzysowym.

Moduł STRUKTURY I ZADANIA FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

 • System obronny państwa, programowanie obronne, przygotowania gospodarczo-obronne, świadczenia na rzecz obrony.
 • Struktury, zadania i zasady działania w ramach zarządzania kryzysowego:
 • Państwowa Straż Pożarna (Krajowy system ratowniczy);
 • Straż Graniczna;
 • Policja;
 • Służba zdrowia (Państwowy system medyczny).
 • System ratownictwa, zasady prowadzenia akcji ratunkowych, organizacja pomocy humanitarnej. Warsztaty pomocy kryzysowej.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty.

Moduł TERRORYZM I ZAGROŻENIE SKAŻENIAMI

 • Zagrożenia terroryzmem:
 • bioterroryzm;
 • cyberterroryzm;
 • CBRN (chemiczny, biologiczny, nuklearny).
 • Psychologia terroryzmu, profilaktyka zagrożeń terrorystycznych.
 • Zagrożenia cywilizacyjne, sposoby ich minimalizacji, zasady postępowania w sytuacji zagrożenia. Reagowanie w kryzysie.
 • Rozpoznanie i prognozowanie skażeń.

Moduł KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym, współpraca z mediami i opanowanie kryzysu.
 • Wystąpienia publiczne.
 • Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1300 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►