Zarządzanie informacją niejawną i gospodarczą

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Obieg dokumentów, ochrona posiadanych informacji, ochrona i bieżące przechowywanie informacji mających duże znaczenie dla instytucji publicznych oraz prywatnych wymaga posiadania wyspecjalizowanej kadry w tym zakresie oraz systematycznego podnoszenia ich kompetencji.

Cel
Celem studiów jest przekazanie wiedzy i przygotowanie osób zarządzających oraz pełnomocników ochrony informacji niejawnych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych, przygotowania, bieżącego przechowywania i archiwizowania dokumentów i informacji niejawnych i danych osobowych zgodnie z wymogami organizacyjnymi obowiązującymi w administracji publicznej, siłach zbrojnych, innych jednostkach mundurowych i instytucjach państwa oraz przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego.

Korzyści
Ukończenie studiów pozwoli uzyskać niezbędne kwalifikacje pracownika pionów ochrony informacji niejawnej, przygotować się do egzaminu kwalifikacyjnego na pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnej prowadzonego przez wyznaczone do tego zadania instytucję (KW, ABW, itp.), a tym samym podjąć pracę na stanowiskach: pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnej, specjalistów ds. ochrony informacji niejawnej oraz kancelistów kancelarii niejawnej.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dla kogo
Studia skierowane są do:

 • osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, sądach, jednostkach i instytucjach administracji państwowej (urzędach dzielnicowych, gminnych, powiatowych itp.), służbach specjalnych oraz przedsiębiorstwach, w których są lub będą przetwarzane informacje niejawne, dane osobowe oraz inne informacje wymagające ochrony,
 • pracowników firm, którym zależy na wprowadzeniu standardu ochrony posiadanych informacji w firmie,
 • osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony i ich zastępców, kierowników i kancelistów kancelarii tajnych, bibliotek i sekretariatów; administratorów systemów teleinformatycznych i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów informatycznych,
 • osób przygotowujących się do pracy (służby) w tych instytucjach.

Ramy programowe*

Moduł PRAWNY

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Standardy ochrony informacji niejawnych w instytucjach związanych z UE i NATO
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne w administracji oraz przedsiębiorstwie
 • Bezpieczeństwo przemysłowe we współczesnym przedsiębiorstwie – ochrona informacji przemysłowej i handlowej
 • Bezpieczeństwo fizyczne przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej
 • Bezpieczeństwo współpracy cywilno-wojskowej
 • Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie przepisów Ustawy
 • Prawo karne i administracyjne w ochronie informacji niejawnej

Moduł ORGANIZACYJNY

 • Organizacja ochrony informacji niejawnej w jednostkach administracji państwowej, samorządowej oraz w przedsiębiorstwie
 • Organizacja kancelarii tajnych w jednostkach wojskowych, administracji państwowej i samorządowej, policji i straży granicznej oraz przedsiębiorstwie
 • Szacowanie ryzyka i poziomu zagrożeń związanych z dostępem osób nieuprawnionych do informacji niejawnych
 • Postępowanie sprawdzające
 • Archiwizowanie dokumentów

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr.