Ochrona przeciwpożarowa lasów

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Pożary lasów są jedna z głównych przyczyn szkód wyrządzanych w środowisku leśnym. Ogień jest integralnym składnikiem środowiska, ale jednocześnie najbardziej destruktywnym, prowadzącym do głębokich przekształceń lasu. Zwiększenia zagrożenia pożarowego jest jednym ze skutków zmian klimatu.

Cel
Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony lasów przed pożarami.
W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę i umiejętności związane z wszelkimi aspektami dotyczącymi pożaru, metodami zapobiegania zagrożeniom pożarowym, zasadami ochrony przeciwpożarowej stosowanymi w lasach, a także w budynkach i budowlach znajdujących się na obszarach leśnych i w ich sąsiedztwach. Będą mieli również możliwość poznania w praktyce metod użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad obsługi urządzeń alarmu pożarowego.

Korzyści
W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową w lasach. Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie, jak i organizowanie ochrony przeciwpożarowej w lasach i ich sąsiedztwie.

Dla kogo
Studia są dedykowane dla pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych, Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich tych, którzy chcą w przyszłości pracować w tych służbach.
Po ukończeniu studiów absolwenci będą także potrafili wykonywać zadania obowiązujące w powszechnym systemie ochrony ludności.

Program

 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce (KSRG)
 • Rola straży pożarnych (PSP, OSP) w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa pożarowego
 • Podstawy procesu spalania w środowisku leśnym
 • Zagrożenia pożarowe lasu
 • Przyczyny powstawania pożarów lasu, straty i dochodzenia pożarowe
 • Infrastruktura przeciwpożarowa w lasach
 • Informacja Geograficzna/Geomatyka jako narzędzie wspomagające ochronę przeciwpożarową lasów
 • Zagadnienia kontrolno – rozpoznawcze
 • Sprzęt i środki gaśnicze
 • Dowodzenie pododdziałami gaśniczymi podczas pożarów
 • Łączność i logistyka jako niezbędne elementy zabezpieczenia działań gaśniczych
 • Ochrona przeciwpożarowa lasów państwowych pozostających w użytkowaniu wojska
 • Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych i terenów
 • Zabezpieczenie imprez masowych, zadania i obowiązki: organizatorów oraz służb porządkowych i ochronnych
 • Analiza klęskowa pożarów lasu
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin
180 godzin – 2 semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr.