Koordynator dostępności

„Cokolwiek uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje nasza dusza.”
Antonio Rosmini-Serbati

▌ Cel

 • Studia podyplomowe „Koordynator dostępności” mają przygotowywać słuchaczy do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w organizacjach.
 • Zgodnie z art 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami „każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.” Zgodnie z art. 59 przywołanej Ustawy „koordynatorzy do spraw dostępności, o których mowa w art. 14, zostaną wyznaczeni w terminie do dnia 30 września 2020 r.”

▌ Co zyskuje Słuchacz:

 • kompleksową wiedzę z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,
 • przygotowanie do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności,
 • wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację wymagań ww. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawiane podmiotom publicznym.

▌ Studia są skierowane do:

 • szerokiego grona osób pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz organizacjach pozarządowych chcących podnosić swoje kwalifikacje oraz przygotowujących się do objęcia stanowiska koordynatora dostępności.

▌ Program*

Moduł PRAWO DOSTĘPNOŚCI

 • Teoria dostępności i accessibility economics
 • Prawno-administracyjne aspekty zarządzania dostępnością
 • Prawo krajowe i międzynarodowe, dostępność cyfrowa i informacyjno – komunikacyjna
 • Podstawy prawa budowlanego oraz dostępności architektonicznej
 • Podstawy ochrony informacji niejawnej i ochrony danych osobowych w świetle zapewnienia dostępności

Moduł SPOŁECZNO- DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA DOSTĘPNOŚCI

 • Zróżnicowanie społeczne osób zależnych
 • Problemy demograficzne i zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Podmioty zobowiązane do zapewnienia dostępności
 • Zintegrowane zarządzanie w sferze publicznej
 • Brak dostępności – informowanie podmiotów zainteresowanych partnerstwem na rzecz dostępności, budowaniem współpracy ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami
 • Innowacje społeczne

Moduł ZARZĄDZANIE I TWORZENIE ŚCIEŻEK DOSTĘPNOŚCI – WARSZTAT KOORDYNATORA

 • Fundusze europejskie jako czynnik zarządzania dostępnością, program dostępność Plus, fundusz dostępności
 • Wymagania zarządczo-sprawozdawcze, audyt wewnętrzny – ocena dostępności
 • Uniwersalne projektowanie i racjonalne usprawnienia, wykorzystanie nowych mediów w zarządzaniu dostępnością
 • Koordynator ds. dostępności, zadania, obowiązki i prawa, koordynacja – metodyka zarządzania projektami, certyfikacja systemu zapewnienia dostępności
 • Pierwsza pomoc. Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami. Podstawy polskiego języka migowego, kultura głuchych. Niepełnosprawność, komunikacja i zrozumienie w społeczeństwie
 • Seminarium

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►