Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Współczesny świat charakteryzuje się wielokulturowością, otwartymi granicami, co za tym idzie wielorakością występujących zagrożeń. Bezpieczeństwo to pojęcie bardzo szerokie. Mnogość różnorakich kryzysów i zagrożeń zakłóca poczucie bezpieczeństwa zarówno całego państwa, jak i poszczególnych organizacji oraz indywidualnych obywateli.
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Kryzysowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne odpowiadają na potrzebę uzupełnienia niedoboru specjalistycznych kadr przygotowanych do zarządzania bezpieczeństwem państwa i poszczególnych organizacji w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej oraz w firmach i instytucjach społecznych.

Cel
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących zasad i mechanizmów zarządzania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Studia umożliwiają zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ograniczania lub usuwania ich negatywnych skutków.

Korzyści
Absolwent studiów zostanie wyposażony w praktyczną wiedzę i umiejętności przygotowujące go do pracy w instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli oraz w zespołach reagowania kryzysowego, jak również w zakładach i firmach, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Dla kogo
Studia skierowane są do:

 • osób zajmujących się bezpieczeństwem w instytucjach podległych MSWiA, MON, Ministerstwu Sprawiedliwości,
 • osób, które planują swoje zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej – urzędach miejskich i wojewódzkich, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, wojsku oraz firmach o wysokim stopniu ryzyka, w firmach i instytucjach wielokulturowych,
 • osób, które przygotowują się do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.

Ramy programowe*

 • Podstawy prawne z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnetrznego państwa oraz geografia bezpieczeństwa.
 • Kryzys – charakterystyka zjawiska, podstawy teorii zarządzania kryzysowego.
 • Zarządzanie kryzysowe-rola, zadania i struktura systemu Zarządzania Kryzysowego w Polsce:
 • Systemu ratownictwa , zasad prowadzenia akcji ratunkowych, organizacja pomocy humanitarnej.
 • Zagrożenia terroryzmem:
 • bioterroryzm;
 • cyberterroryzm;
 • CBRN (chemiczny, biologiczny, nuklearny).
 • Psychologia terroryzmu, profilaktyka zagrożeń terrorystycznych.
 • Rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń.
 • Migracje a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Wywiad społeczny i kulturowy imigrantów.
 • Analiza decyzyjna oraz ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i kryzysem.
 • Przygotowanie planów zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
 • Przygotowanie obronne państwa, strategie i programy bezpieczeństwa wewnętrznego, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, szkolenie obronne i kontrola przygotowań obronnych, metodologia przygotowania ćwiczeń obronnych. Planowanie operacyjne ćwiczeń i działań kryzysowych.
 • System obronny państwa, programowanie obronne, przygotowania gospodarczo-obronne, świadczenia na rzecz obrony.
 • Wsparcie państwa-gospodarza w zakresie przygotowań ochronno-obronnych, współpraca cywilno wojskowa.
 • Struktury, zadania i zasady działania w ramach zarządzania kryzysowego:
 • Państwowej Straży Pożarnej (Krajowy system ratowniczy);
 • Straży Granicznej;
 • Policji;
 • służby zdrowia (Państwowy system medyczny)
 • System ratownictwa, zasady prowadzenia akcji ratunkowych, organizacja pomocy humanitarnej. Warsztaty pomocy kryzysowej.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Ochrona informacji niejawnych, ocena ryzyka ochrony informacji niejawnej.
 • Informatyka w zarządzaniu kryzysowym.
 • Rola mediów w zarządzaniu kryzysowym.
 • Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.
 • Zarządzanie kryzysowe w PL a zarządzania kryzysowe w UE i NATO.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>