Zasady rekrutacji na studia II stopnia

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA trwa do 12 października 2021 r.

W związku z tym, że zajęcia na studiach II stopnia rozpoczynają się 15 października 2021 r., przedłużamy rekrutację do wtorku 12 października 2021 r.

F-studiaMGR2021

W lipcu 2021 r. Wyższa Szkoła Biznesu uzyskała zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI o profilu praktycznym.

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje kolejność składania dokumentów.
Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów.

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI:

Absolwenci 2-letnich niestacjonarnych studiów II stopnia w WSB uzyskają tytuł magistra.

Studia II stopnia dają nowoczesną, pogłębioną i aktualną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i instytucją publiczną, w tym m.in. z obszaru zarządzania jakością, marketingiem, HR, logistyką i produkcją, finansami oraz z zakresu zarządzania strategicznego.

Program obudowany jest szeroką ofertą dodatkowych warsztatów i gier biznesowych kształtujących miękkie umiejętności menadżerskie oraz kompetencje w zakresie przygotowywania projektów. Wachlarz konwersatoriów do wyboru pozwala na poszerzenie wiedzy o wybranych współczesnych problemach gospodarki polskiej i światowej.

Student będzie miał unikalną możliwość ukończenia dwóch specjalności w trakcie dwóch lat studiów II stopnia (w cenie jednego czesnego miesięcznie). Moduł kształcenia składający się z dwóch specjalności obejmuje dwa zakresy tematyczne uzupełniające się wzajemnie.
Każda z komplementarnych specjalności uściśla zagadnienia z danych obszarów dając szerokie kompetencje zarządcze i pozwalając na nabycie umiejętności przydatnych w pracy menadżera.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia;
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich (oryginał do wglądu);
  • Dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie;
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł), którą należy uiścić przed złożeniem dokumentów, nr konta znajduje się w zakładce Czesne, opłaty, zniżki;
  • Dowód osobisty do wglądu;
  • Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6-małe).

W przypadku cudzoziemców należy złożyć dodatkowo:
– Oryginał świadectwa dojrzałości uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości oraz suplement opatrzone apostille lub zalegalizowane przez placówkę konsularną kraju wydania dokumentu (Szczegóły: Ukraina apostille.in.ua lub Białoruś https://edu.gov.by/about-ministry/prostavlenie; konsulat Ukrainy: http://konsulatukrainy.szczecin.pl/ )
– Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski
– Kserokopia paszportu oraz wizy/karty pobytu/ karty Polaka
– Certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Dziale Organizacji Studiów WSB, ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 1, parter).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego – jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dział Organizacji Studiów
tel. stacjonarne: 95 733 66 60, 733 66 67
tel. komórkowe: 784 595 310, 694 438 591
e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl

Podanie na studia II stopnia

Zarządzenie ws. rekrutacji na studia II stopnia

DecyzjaMEiN-WSBGorzow
PKA-mgr