Procedura antyplagiatowa

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. aktywnie przeciwdziała procederowi plagiatowania prac przez studentów. Procedura antyplagiatowa ma na celu wprowadzenie skutecznych rozwiązań eliminujących szkodliwe praktyki oraz propagowanie wysokich standardów etycznych w edukacji na szczeblu akademickim.

W 2019 r. został znowelizowany Regulamin określający zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej w WSB, który określa tryb i zasady weryfikacji prac dyplomowych pod względem samodzielności ich wykonania (przy pomocy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego – JSA) oraz warunki dopuszczania prac dyplomowych do egzaminu dyplomowego (obrony).

Wszystkie prace są sprawdzane w JSA, a warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest m.in. pomyślne przejście przez niego procedury antyplagiatowej.

Dzięki stosowaniu procedury antyplagiatowej Uczelnia ma możliwość egzekwowania od studentów obowiązku samodzielnego napisania pracy. Wdrożenie i regularne kontrolowanie procedur antyplagiatowych jest również narzędziem skutecznie wspierającym kadrę dydaktyczną Uczelni.

Przebieg realizacji procesu dyplomowania jest szczegółowo opisany w Standardach dyplomowania.

Regulamin określający zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej