Prawo i finanse w biznesie – NOWY KIERUNEK studiów I stopnia

Prawo i finanse w biznesie – NOWY KIERUNEK studiów I stopnia

Prawno-ekonomiczny charakter kierunku Prawo i finanse w biznesie jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Kierunek łączy wiedzę i umiejętności w zakresie prawa (szczególnie gospodarczego), zasad finansowania działalności operacyjnej oraz wzajemnych relacji przyczynowo – skutkowych między tymi obszarami. Prawo i finanse w biznesie jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów dającym realne perspektywy zawodowe.

Zgodę MNiSW na utworzenie 3-letnich studiów I stopnia o profilu praktycznym na autorskim kierunku PRAWO I FINANSE W BIZNESIE WSB otrzymała we wrześniu 2018 r.

PROGRAM STUDIÓW
Student kierunku Prawo i finanse w biznesie w WSB będzie miał do wyboru dwa moduły specjalnościowe:

 1. Prawo w przedsiębiorstwie oraz Finanse w przedsiębiorstwie,
 2. Prawo podatkowe oraz Finanse i podatki.

Każdy moduł specjalnościowy obejmuje dwa zakresy tematyczne ściśle ze sobą powiązane, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Połączenie dwóch specjalności z nowoczesnym podejściem kształcenia na kierunku Prawo i finanse w biznesie da absolwentom większe szanse na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy.

W trakcie studiów student pozna prawne i finansowe aspekty działalności firm i instytucji:

 • nauczy się interpretować regulacje prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
 • będzie potrafił identyfikować problemy o charakterze prawnym i finansowym,
 • posiądzie kompetencje w zakresie przygotowywania umów w obrocie gospodarczym,
 • absolwent będzie potrafił podejmować decyzje i uzasadniać zajęte stanowisko,
 • posiądzie kompetencje w zakresie kierowania zespołami oraz pracy w grupie,
 • będzie potrafił pracować w zespołach projektowych,
 • będzie komunikował się w świecie biznesu przy użyciu specjalistycznej terminologii,
 • będzie potrafił posługiwać się regułami logicznego rozumowania.

Kierunek Prawo i finanse w biznesie wyposaży studenta w bogaty zestaw umiejętności i kompetencji z zakresu nauk społecznych pożądanych przez pracodawców, w tym prawa, finansów oraz zarządzania i ekonomii.

ABSOLWENT kierunku Prawo i finanse w biznesie*

Absolwent 3-letnich studiów I stopnia na kierunku Prawo i finanse w biznesie (o profilu praktycznym) może zostać menedżerem, specjalistą lub przedsiębiorcą posiadającym wyselekcjonowaną wiedzę prawniczą, wzbogaconą o niezbędne umiejętności z zakresu finansów, zarządzania i ekonomii. Program studiów został tak zbudowany, by kompetencje uzyskane przez absolwenta wyróżniały go na rynku pracy.
Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania i regulacji prawnych, absolwent będzie doskonale rozumiał specyfikę działalności gospodarczej oraz otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.
Wśród niezwykle pożądanych i cenionych obecnie przez pracodawców umiejętności są: znajomość języków obcych, obsługi komputera oraz tzw. umiejętności miękkie. Dlatego w planie studiów uwzględniono lektoraty z języka ogólnego (niemiecki/ angielski do wyboru) na czterech semestrach pierwszego i drugiego roku. Dodatkowo wprowadzono język obcy zawodowy na trzecim roku. Program studiów na kierunku Prawo i finanse w biznesie zawiera zestaw warsztatów kształtujących umiejętności interpersonalne (np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, zarządzanie czasem, protokół dyplomatyczny, wystąpienia publiczne).

Absolwent będzie przygotowany do współpracy w międzynarodowym środowisku, w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności oraz podmiotach o różnej wielkości – od mikroprzedsiębiorstw poprzez sektor małych i średnich firm aż po korporacje działające w otoczeniu międzynarodowym. Przygotowanie zawodowe absolwenta kierunku Prawo i finanse w biznesie pozwoli na znalezienie pracy nie tylko w sektorze przedsiębiorstw, ale również w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach. Dzięki znajomości zasad współpracy podmiotów gospodarczych z organami administracji zdobyta w toku studiów wiedza pozwoli absolwentowi działać na styku administracji i biznesu (np. w charakterze podmiotu tworzącego i koordynującego wzajemne relacje).

Jako osoba znająca język obcy w sposób umożliwiający swobodną komunikację w świecie biznesu, absolwent będzie gotowy do pracy nie tylko w firmach polskich, ale również korporacjach międzynarodowych zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. oraz całym regionie gorzowskim, w tym na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej. Absolwent będzie posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu prawa, finansów, zarządzania i ekonomii.

Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu prawnego otoczenia biznesu a także finansowych i ekonomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej, absolwent kierunku Prawo i finanse w biznesie będzie przygotowany do prowadzenia własnej firmy, bądź też pełnienia funkcji menedżerskich w firmach i instytucjach.

Absolwenci znajdą pracę zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, jak również w firmach usługowych, biurach konsultingowych i doradczych, czy też w administracji.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Prawo i finanse w biznesie o profilu praktycznym absolwent będzie mógł realizować swoje ambicje zawodowe jako:

 • doradca ds. prawnych i/ lub finansowych,
 • asystent zarządu,
 • specjalista ds. rozwoju,
 • pracownik działu obsługi prawnej,
 • pracownik biura doradztwa prawnego lub kancelarii zajmującej się obsługą prawną firm,
 • pracownik działu finansowego,
 • pracownik biura rachunkowego,
 • pracownik działu kadr,
 • pracownik administracji publicznej związanej z obsługą podmiotów gospodarczych,
 • pracownik organizacji pozarządowej,
 • pracownik jednostki administracji publicznej, urzędu miasta lub gminy (np. w wydziale przeprowadzającym przetargi),
 • absolwent będzie gotowy do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach i instytucjach,
 • będzie zdolny do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Interdyscyplinarny program studiów na kierunku Prawo i finanse w biznesie może stanowić punkt wyjścia do budowania i rozwoju ścieżki zawodowej w różnych obszarach nie tylko biznesu, ale również administracji.
Gorzowski rynek pracy jest otwarty na absolwenta kierunku Prawo i finanse w biznesie.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Prawo i finanse w biznesie będzie mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia oraz studiach podyplomowych.

_____________________
* Wśród przedstawicieli gorzowskich firm i instytucji zrealizowano badania, których celem było uzyskanie opinii na temat zainteresowania absolwentem wyposażonym w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu kierunku Prawo i finanse w biznesie. Ponad 91% badanych przyznało, że widzi potrzebę zatrudnienia pracownika, który potrafi zinterpretować przepisy obowiązującego prawa, ma wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa handlowego, finansowego, gospodarczego i swobodnie porusza się w tej tematyce. Około 83% ankietowanych pracodawców potwierdziło chęć zatrudnienia kandydata biegłego w analizowaniu zapisów umów, regulaminów i przygotowywaniu kontraktów. Blisko 66% respondentów jest zainteresowanych kandydatem do pracy, który potrafi przeprowadzać symulacje finansowe pozwalające wybrać optymalne rozwiązanie, zaś 63% badanych oczekuje, że pracownik będzie znał wybrane metody i narzędzia analizy zjawisk finansowych. Około 75% ankietowanych pracodawców przyznało, że ceni pracowników, którzy potrafią myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, są otwarci na zmiany i poszukują możliwości wprowadzania usprawnień. 72% badanych potrzebuje pracowników komunikujących się językiem prawniczym i ekonomicznym w sposób zrozumiały dla kontrahentów, klientów i współpracowników.

Uchwała PKA - PRAWO I FINANSE W BIZNESIE