Praktyki zawodowe

Wszyscy studenci studiów I stopnia są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.

Na studiach I stopnia obowiązują praktyki w wymiarze 24 tygodni – łącznie 960 godzin lekcyjnych 45-min. (czyli 720 godzin zegarowych = 18 tygodni praktyk przy 8-godzinnych dniach pracy).

Praktyki zawodowe realizowane są w częściach – od III do VI semestru studiów.

Dokumentacja dotycząca praktyk powinna obejmować:

  • dziennik praktyk zawodowych – przedkładany w dziekanacie w semestrach III, IV, V i VI,
  • dokument podsumowujący praktyki (matryca realizacji efektów i godzin) – w semestrze VI.

Rozliczenie praktyk następuje poprzez złożenie ww. dokumentacji – oddzielnie w każdym semestrze: III, IV, V i VI (zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru).

Zaliczenie praktyk zawodowych jest jednym z warunków zaliczenia całego toku studiów I stopnia.

• INFORMACJE na temat praktyk:
Dział Organizacji Studiów (Dziekanat), tel. 95 733 66 60.

• DOKUMENTACJA praktyk zawodowych:

Regulamin praktyk zawodowych

Dziennik praktyk – wersja PDF

Dziennik praktyk – wersja edytowalna

Dokument podsumowujący – matryca realizacji efektów uczenia się – PDF

Dokument podsumowujący – matryca realizacji efektów uczenia się – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania dziennika praktyk