Praktyki zawodowe

Wszyscy studenci studiów I stopnia są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.

Studentów obowiązują praktyki w wymiarze 12 tygodni – łącznie 480 godzin lekcyjnych (czyli 360 godzin zegarowych = 9 tygodni praktyk przy 8-godzinnych dniach pracy).

Praktyki zawodowe realizowane są w częściach – od trzeciego do szóstego semestru studiów.
Istnieje możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki przewidzianej w programie studiów. Taką możliwość mają studenci, których aktualne obowiązki zawodowe (prowadzona działalność gospodarcza lub obowiązki pracownicze w ramach stosunku pracy) pokrywają się z zakresem praktyki oraz efektami kształcenia.
Decyzję o zaliczeniu pracy zawodowej na poczet praktyki (lub jej skróceniu) podejmuje dziekan na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Dokumentacja dotycząca praktyk powinna obejmować:

  • dziennik praktyk zawodowych – przedkładany w semestrach III, IV, V i VI,
  • indeks z potwierdzeniem odbycia praktyki na str. 82 (pieczątka firmowa wraz z podpisem przełożonego ze strony zakładu pracy) – w semestrze VI,
  • dokument podsumowujący praktyki (matryca realizacji efektów i godzin) – w semestrze VI.

Rozliczenie praktyk następuje poprzez złożenie ww. dokumentacji.

Zaliczenie praktyk zawodowych jest jednym z warunków zaliczenia całego toku studiów I stopnia.

Szczegółowe informacje na temat praktyk:
Monika Fojcik: tel. 694 438 591, e-mail: m.fojcik@wsb.gorzow.pl
Dział Organizacji Studiów (Dziekanat), tel. 95 733 66 60.

Regulamin praktyk zawodowych

Wymiar godzinowy praktyk

Dziennik praktyk

Instrukcja wypełniania dziennika praktyk

Dokument podsumowujący – matryca realizacji efektów kształcenia