Praktyki zawodowe

Wszyscy studenci studiów I stopnia są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.

Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019 obowiązują praktyki w wymiarze 12 tygodni – łącznie 480 godzin lekcyjnych 45-min. (czyli 360 godzin zegarowych = 9 tygodni praktyk przy 8-godzinnych dniach pracy).

Studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020 obowiązują praktyki w wymiarze 24 tygodni – łącznie 960 godzin lekcyjnych 45-min. (czyli 720 godzin zegarowych = 18 tygodni praktyk przy 8-godzinnych dniach pracy).

Praktyki zawodowe realizowane są w częściach – od trzeciego do szóstego semestru studiów.

Istnieje możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki przewidzianej w programie studiów. Taką możliwość mają studenci, których aktualne obowiązki zawodowe (prowadzona działalność gospodarcza lub obowiązki pracownicze w ramach stosunku pracy) pokrywają się z zakresem praktyki oraz efektami kształcenia.
Decyzję o zaliczeniu pracy zawodowej na poczet praktyki (lub jej skróceniu) podejmuje dziekan na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Dokumentacja dotycząca praktyk powinna obejmować:

  • dziennik praktyk zawodowych – przedkładany w dziekanacie w semestrach III, IV, V i VI,
  • indeks z potwierdzeniem odbycia praktyki (tylko studenci z naboru 2018/2019) na str. 82 (pieczątka firmowa wraz z podpisem przełożonego ze strony zakładu pracy) – w semestrze VI,
  • dokument podsumowujący praktyki (matryca realizacji efektów i godzin) – w semestrze VI.

Rozliczenie praktyk następuje poprzez złożenie ww. dokumentacji.

Zaliczenie praktyk zawodowych jest jednym z warunków zaliczenia całego toku studiów I stopnia.

• INFORMACJE na temat praktyk:
Monika Fojcik: tel. 694 438 591, e-mail: m.fojcik@wsb.gorzow.pl
Dział Organizacji Studiów (Dziekanat), tel. 95 733 66 60.

• DOKUMENTACJA dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019:

Regulamin praktyk zawodowych dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2018/2019

Wymiar godzinowy praktyk

Dziennik praktyk – PDF

Dziennik praktyk – wersja edytowalna

Dokument podsumowujący – matryca realizacji efektów kształcenia – PDF

Dokument podsumowujący – matryca realizacji efektów kształcenia – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania dziennika praktyk

• DOKUMENTACJA dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020:

Regulamin praktyk zawodowych dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2019/2020

Wymiar godzinowy praktyk

Dziennik praktyk – wersja PDF

Dziennik praktyk – wersja edytowalna

Dokument podsumowujący – matryca realizacji efektów kształcenia – PDF

Dokument podsumowujący – matryca realizacji efektów kształcenia – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania dziennika praktyk