Praktyki zawodowe

Wszyscy studenci studiów II stopnia są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.

Na studiach II stopnia obowiązują praktyki w wymiarze 12 tygodni – łącznie 480 godzin lekcyjnych 45-min. (czyli 360 godzin zegarowych = 9 tygodni praktyk przy 8-godzinnych dniach pracy).

Praktyki zawodowe realizowane są w częściach – od I do IV semestru studiów.

Dokumentacja dotycząca praktyk powinna obejmować:

  • dziennik praktyk zawodowych – przedkładany w dziekanacie w semestrach I, II, III i IV,
  • dokument podsumowujący praktyki (matryca realizacji efektów i godzin) – w semestrze IV.

Rozliczenie praktyk następuje poprzez złożenie ww. dokumentacji – oddzielnie w każdym semestrze: I, II, III i IV (zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru).

Zaliczenie praktyk zawodowych jest jednym z warunków zaliczenia całego toku studiów II stopnia.

• INFORMACJE na temat praktyk:
Dział Organizacji Studiów (Dziekanat), tel. 95 733 66 60.