Ułatwienia dostępu

Uczelnia przyjazna i dostępna

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Logo dostępności

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademia Słońca w Poznaniu zrealizowały projekt „Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. – Uczelnia przyjazna i dostępna” ze środków Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., przedłużony do 31 marca 2023 r.

Całkowity koszt projektu to 999 165,00 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 969 190,05 zł.

Cele projektu:

  • poprawa dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawą z 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 7 zasadami wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
  • wzrost dostępności Uczelni w stopniu podstawowym zgodnie ze ścieżką MINI we wszystkich 6 obszarach:

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Powołany zostanie Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zapewniona zostanie podstawowa pomocy psychologiczna.

2. ARCHITEKTURA

Zostanie przygotowana dostępna siedziba pełnomocnika, dostosowany ciąg komunikacyjny wewnątrz budynku oraz zewnętrzny chodnik do pojazdu. Sale dydaktyczne WSB zostaną wyposażone w sprzęt poprawiający ich dostępność i stan.

3. TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE

Wprowadzone zostanie niezbędne oprogramowanie oraz wdrożone dodatkowe elementy poprawiające funkcjonalność systemu rekrutacji, zakupiona zostanie aplikacja gwarantująca wzrost dostępności cyfrowej strony internetowej Uczelni.

4. PROCEDURY

Przeanalizowane zostaną zapisy aktów prawnych uczelni i zgodnie z opiniami prawnymi zmodyfikowane pod kątem zwiększenia dostępności WSB.

5. WSPARCIE EDUKACYJNE

Opracowane zostaną nowe procedury działania oraz alternatywne sposoby zaliczania przedmiotów, realizacji praktyk itp.

6. WZROST ŚWIADOMOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Odbędzie się kompleksowy program szkoleniowy obowiązkowy dla kadry Uczelni.
Rezultatem projektu będą trwale wdrożone zmiany organizacyjne oraz wzrost świadomości kadry dydaktycznej i administracyjnej WSB. Efektem będzie wzrost dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi oraz innymi zdiagnozowanymi trudnościami w uczeniu się.

 

Biuro Projektu:

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 733 144 255
e-mail: pelnomocnik@wsb.gorzow.pl

Logo dostępności
Plakat PROJEKT Uczelnia przyjazna dostepna