Lektor polskiego języka migowego

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Inny język jest inną wizją życia.”
Federico Fellini

UNIKATOWE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE!

▌ Cel
Polski język migowy (PJM) jest naturalnym językiem Głuchych. Coraz więcej osób jest zainteresowanych jego nauką i odpowiadając na te potrzeby stworzyliśmy kierunek Lektor polskiego języka migowego. Chcemy, aby osoby nauczające PJM mogły wykazać się profesjonalizmem. Oprócz znajomości polskiego języka migowego muszą posiadać wiedzę z zakresu lingwistyki i kultury języka, umiejętności organizacyjnych oraz wysokich kompetencji interpersonalnych. Zależy nam na podniesieniu jakości edukacji głuchych i słabosłyszących w Polsce, dlatego też kierunek może być świetnym uzupełnieniem studiów surdopedagogicznych. Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. zaprasza na studia podyplomowe poświęcone nauczaniu polskiego języka migowego oraz kulturze Głuchych. Dobrana kadra wykładowców to praktycy, którzy mają także przygotowanie merytoryczne
a dodatkowo cechuje ich pasja.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Każdy uczestnik studiów podyplomowych zdobędzie szeroką wiedzę umożliwiającą podjęcie pracy jako lektor polskiego języka migowego. Rozbudzona zostanie potrzeba stałego podnoszenia kompetencji i poszerzania swojej wiedzy. Wraz ze zmieniającymi się przepisami, zapewniającymi osobom głuchym i słabosłyszącym rośnie zapotrzebowanie na profesjonalnych lektorów PJM.

Dla osób pracujących już z głuchymi i słabosłyszącymi oraz nauczających języka migowego studia te pomogą poszerzyć wiedzę z zakresu wielu aspektów potrzebnych w nauczaniu PJM (m.in. gramatyka PJM, dydaktyka). Dla osób szukających nowych możliwości zatrudnienia, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych będzie dodatkowym atutem przy rekrutacji.

W przypadku osób z przygotowaniem pedagogicznym świadectwo ukończenia studiów daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z drugiego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

▌ Studia są skierowane do:

 • osób chcących zawodowo zajmować się nauczaniem polskiego języka migowego,
 • nauczycieli, w tym w szczególności surdopedagogów,
 • surdologopedów,
 • osób zainteresowanych tematyką studiów.

Na studia zapraszamy zarówno osoby słyszące jak i Głuche zainteresowane nauczaniem polskiego języka migowego oraz poszerzeniem wiedzy na temat życia i kultury Głuchych. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które znają PJM na poziomie średniozaawansowanym (B1).

▌ Warunki rekrutacji:

 • biegła znajomość języka polskiego;
 • egzamin poziomujący z PJM – wymagany jest poziom B1;
 • w przypadku stwierdzenia niższego poziomu, przed uzyskaniem świadectwa końcowego, słuchacz będzie zobowiązany do uzupełnienia poziomu na kursie doszkalającym – kurs będzie organizowany przez WSB, niemniej uczestnik może uzupełnić wiedzę we własnym zakresie;
 • wykształcenie wyższe na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

▌ Program*

Moduł KULTURA GŁUCHYCH

 • Kultura Głuchych
 • Historia Głuchych
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób Głuchych w społeczeństwie
 • Biomedyczne uwarunkowania pracy z osobą Głuchą
 • Edukacja głuchych i słabosłyszących w Polsce
 • Dwujęzyczność

Moduł JĘZYKOZNAWSTWO

 • Wiedza o języku
 • Psycholingwistyka
 • Pochodzenie i kształtowanie się PJM
 • Rola PJM w komunikacji
 • Gramatyka PJM
 • Leksykologia i stylistyka PJM
 • Leksykografia PJM
 • Glottodydaktyka

Moduł DYDAKTYKA

 • Podstawy pedagogiki
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego dla osób Głuchych
 • Dydaktyka przedmiotu nauczania zajęć PJM
 • Praktyka
 • Seminarium i przygotowanie projektu

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców. Program spełnia wymagania Rozporządzenia MNiSW.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • ponowna weryfikacja znajomości polskiego języka migowego na poziomie średniozaawansowanym (B1),
 • test z wiedzy nabytej podczas studiów,
 • egzamin praktyczny – konspekt i przeprowadzenie zajęć z PJM.

▌ Partnerzy
Studia prowadzone pod patronatem Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” oraz Platformy edukacyjnej MIGAJ.EU.

Materiał na temat studiów “Lektor polskiego języka migowego”>>>
Artykuł nt. specjalności “Lektor polskiego języka migowego”>>>

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią przede wszystkim doświadczeni praktycy, lektorzy i tłumacze polskiego języka migowego, wykwalifikowani Głusi oraz specjaliści z zakresu językoznawstwa.

▌ Czas trwania: trzy semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2200 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

Aktualnosci_WSB-migowy-specjalnosc