KOMUNIKAT dot. zaliczeń i egzaminów (w tym dyplomowych i końcowych)

KOMUNIKAT dot. zaliczeń i egzaminów (w tym dyplomowych i końcowych)

Studenci studiów I stopnia i Słuchacze studiów podyplomowych!
W związku z epidemią koronawirusa i zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) do dnia 24.05.2020 r. polskie uczelnie są zobowiązane do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Również przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia, w tym egzaminów dyplomowych, może się odbyć jedynie zdalnie. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej, władze uczelni powinny podjąć decyzję odnośnie zmiany terminu złożenia egzaminu dyplomowego.

W WSB zostały wydane zarządzenia regulujące ww. kwestie:
• • Zarządzenie nt. weryfikacji efektów kształcenia >>>;
Załącznik nr 1 >>>;
Załącznik nr 2 >>>
• • Zarządzenie nt. organizacji obron>>>;
Załącznik nr 1 >>>;
Załącznik nr 2 >>>

Ministerstwo zapowiada, że: „od 25.05.2020 r. przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów.” Jednocześnie Ministerstwo podkreśla i jednoznacznie rekomenduje, by we wszystkich przypadkach gdzie możliwe jest kształcenie „zdalne”, było ono kontynuowane w tej formie.

W najbliższych dniach spodziewane są nowe zalecenia i rekomendacje MNiSW.
Dlatego prosimy śledzić naszą stronę www oraz komunikaty zamieszczane w systemie e-Dziekanat.

zarzadzeniaRektora