Zasady rekrutacji na kształcenie specjalistyczne

REKRUTACJA NA KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE w roku akademickim 2021/2022 trwa od 4 maja do 30 września 2021 r.

  • Decyzja w sprawie przyjęć kandydata na kształcenie specjalistyczne wydawana jest na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata.
  • Kandydat ma obowiązek potwierdzić zamiar podjęcia kształcenia najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, podpisując umowę o naukę.
  • Wybrana przez kandydata specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem, że chęć podjęcia nauki potwierdzi co najmniej 15 kandydatów.

Na kształcenie specjalistyczne przyjmowani są kandydaci, którzy:
1) ukończyli edukację na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2020 poz. 226) o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, czyli:
a) ukończyli technikum lub szkołę policealną, albo branżową szkołę II stopnia oraz zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie,
lub
b) ukończyli szkołę średnią i posiadają świadectwo dojrzałości;
2) złożą podanie o przyjęcie na kształcenie specjalistyczne wraz ze stosownymi załącznikami;
3) wniosą opłatę rekrutacyjną określoną przez Uczelnię w wysokości 100 zł na konto WSB:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku nr 69 8355 0009 0017 2752 2000 0001
z dopiskiem: „opłata rekrutacyjna na kształcenie specjalistyczne”.

W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA!!!

Osoby, które NIE uzyskały pełnej kwalifikacji na poziomie 4 PRK do dnia ukończenia kształcenia specjalistycznego, mogą brać w nim udział, jednak bez możliwości uzyskania tytułu dyplomowanego specjalisty. Otrzymują wówczas świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego. Po dostarczeniu świadectwa maturalnego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK.

Wymagane dokumenty:

  • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum lub szkoła branżowa II stopnia)
  • ksero świadectwa dojrzałości (jeśli posiada),
  • ksero dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika (jeśli posiada),
  • dwie kolorowe fotografie 35-45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie,
  • dowód osobisty do wglądu,
  • trzy koperty C6 (małe) ze znaczkami i adresem zwrotnym,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów należy:
• złożyć osobiście w Centrum Kształcenie Podyplomowego i Szkoleń (pok. 11, parter) lub w Dziale Organizacji Studiów (pok. nr 1, parter) w Wyższej Szkole Biznesu, ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp.
lub
• przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wyższa Szkoła Biznesu, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
lub
• przesłać mailem skan lub zdjęcie podania (kursy@wsb.gorzow.pl).

INFORMACJE:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSB
tel. +48 95 733 66 68, e-mail: kursy@wsb.gorzow.pl
Radosław Trzaskowski, dyrektor: tel. 784 595 662

OFERTA SPECJALNOŚCI >>>
PODANIE na kształcenie specjalistyczne >>>
REGULAMIN kształcenia specjalistycznego >>>