Zarządzanie w administracji z elementami prawa

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.
Henry Ford

▌ Cel
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu administracji publicznej, szczególnie użytecznej w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Studia te dostarczą niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, sektora finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Mogą być drogą do awansu zawodowego lub też znalezienia zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

▌ Studia są skierowane do:

 • szerokiego grona osób pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz organizacjach pozarządowych chcących podnosić swoje kwalifikacje,
 • osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych.

▌ Program*

Moduł PRAWO

 • System administracji w Polsce
 • Wybrane aspekty prawa i postępowania administracyjnego
 • Służba cywilna i pracownicy samorządowi
 • Prawo zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych

Moduł ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Organizacja i zarządzanie urzędem
 • Zarządzanie jakością w administracji – normy ISO w instytucjach publicznych
 • Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi
 • Marketing terytorialny
 • Współpraca samorządowa (Związki JST, zadania, obszary funkcjonalne, narzędzia finansowe)
 • Zarządzanie strategiczne jednostkami terytorialnymi
 • Budowa i zarządzanie zespołem, przywództwo

Moduł FINANSE

 • Zarządzanie finansami w administracji publicznej
 • Kontrola zarządcza
 • Finansowanie zewnętrzne w administracji (fundusze unijne, norweskie, celowe, inne)
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej

Moduł MARKETING I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Public relations w administracji publicznej – kontakty z mediami, autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 • Urząd w Internecie
 • Promocja urzędu w Internecie
 • Dialog, partnerstwo i konsultacje społeczne
 • Systemy informatyczne i e-administracja urzędzie
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Obsługa klienta w instytucjach administracji publicznej
 • Etyka i etykieta w administracji

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Partnerzy
Studia pod patronatem TÜV NORD Polska. To niemiecki koncern certyfikujący w zakresie systemów zarządzania (w tym jakością) ze 140-letnią tradycją, zatrudniający ponad 7000 pracowników w 70 krajach na całym świecie.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1600 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►