Zarządzanie w administracji z elementami prawa

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.
Henry Ford

▌ Cel
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu administracji publicznej, szczególnie użytecznej w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Studia te dostarczą niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, sektora finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Mogą być drogą do awansu zawodowego lub też znalezienia zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

▌ Studia są skierowane do:

 • szerokiego grona osób pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz organizacjach pozarządowych chcących podnosić swoje kwalifikacje,
 • osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych.

▌ Program*

Moduł PRAWO

 • System administracji w Polsce
 • Wybrane aspekty prawa i postępowania administracyjnego
 • Służba cywilna i pracownicy samorządowi
 • Prawo zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych

Moduł ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Organizacja i zarządzanie urzędem
 • Zarządzanie jakością w administracji – normy ISO w instytucjach publicznych
 • Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi
 • Marketing terytorialny
 • Współpraca samorządowa (Związki JST, zadania, obszary funkcjonalne, narzędzia finansowe)
 • Zarządzanie strategiczne jednostkami terytorialnymi
 • Budowa i zarządzanie zespołem, przywództwo

Moduł FINANSE

 • Zarządzanie finansami w administracji publicznej
 • Kontrola zarządcza
 • Finansowanie zewnętrzne w administracji (fundusze unijne, norweskie, celowe, inne)
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej

Moduł MARKETING I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Public relations w administracji publicznej – kontakty z mediami, autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 • Urząd w Internecie
 • Promocja urzędu w Internecie
 • Dialog, partnerstwo i konsultacje społeczne
 • Systemy informatyczne i e-administracja urzędzie
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Obsługa klienta w instytucjach administracji publicznej
 • Etykieta w administracji

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 1900 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.