Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje – we współpracy z LCAM

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Dopiero gdy wsłuchujemy się w problemy bliźnich, możemy usłyszeć bicie ich serc ”.
Marek Łukaszewicz

▌ Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu mediatora i negocjatora w różnych sferach życia społecznego, w tym w sądownictwie. Studia pomyślane są w taki sposób, by dostarczyć wyczerpującej wiedzy teoretycznej oraz kształtować umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Program zgodny jest z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze Standardami szkolenia mediatorów oraz standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości dzięki temu pozwala na zarejestrowanie się na listach prezesów Sądów Okręgowych w charakterze mediatora sądowego. Zyskujesz pełną wiedzę i kompetencje w całym spektrum spraw mediacyjnych począwszy od cywilnych, rodzinnych poprzez oświatowe i karne aż do gospodarczych.

▌ Studia są skierowane do:

 • pracowników sądów,
 • instytucji pomocy społecznej,
 • pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu mediacji i negocjacji,
 • nauczycieli i pedagogów,
 • psychologów,
 • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

▌ Program*
Moduł PODSTAWY WIEDZY O MEDIACJACH I NEGOCJACJACH

 • Podstawowe kompetencje mediatora i negocjatora
 • Psychologiczne mechanizmy konfliktu
 • Podstawy psychologii i socjologii grupy
 • Etyka zawodowa mediatora i negocjatora
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)

Moduł MEDIACJE I NEGOCJACJE

 • Strategie i techniki negocjacji w biznesie
 • Negocjacje – podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady i etapy
 • Mediacje – podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady, standardy i etapy
 • Mediacje w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i okołorozwodowych. Dziecko jako podmiot w mediacji rodzinnej.
 • Mediacje w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich
 • Mediacje gospodarcze
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze
 • Mediacje z zakresu prawa pracy.
 • Mediacje w sporach zbiorowych
 • Mediacje w konfliktach sąsiedzkich i społecznościach lokalnych
 • Mediacje międzykulturowe
 • Mediacje z zakresu KPA
 • Mediacje z udziałem osób niepełnosprawnych

Moduł: PRAWO MEDIACYJNE

 • Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie
 • Zagadnienia praktyczne związane z postępowaniem mediacyjnym i zasady współpracy z sądem

Moduł TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

 • Techniki mediacyjne, narzędzia skutecznej komunikacji. Warsztat mediacyjny
 • Psychologia różnic indywidualnych i osobowości. Proces grupowy
 • Techniki i taktyki negocjacyjne, w tym techniki na impas. Warsztat negocjacyjny
 • Negocjacje w praktyce – warsztat
 • Warsztat sporządzania ugód. Protokoły z mediacji.
 • Egzamin praktyczny mediatora

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Partnerzy
Studia pod patronatem Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy – mediatorzy, sędziowie, psycholodzy, jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1800 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►