Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje – we współpracy z LCAM

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Dopiero gdy wsłuchujemy się w problemy bliźnich, możemy usłyszeć bicie ich serc ”.
Marek Łukaszewicz

▌ Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu mediatora i negocjatora w różnych sferach życia społecznego, w tym w sądownictwie. Studia pomyślane są w taki sposób, by dostarczyć wyczerpującej wiedzy teoretycznej oraz kształtować umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Program zgodny jest z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości, ze Standardami szkolenia mediatorów oraz standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Dzięki temu pozwala na zarejestrowanie się na listach prezesów Sądów Okręgowych w charakterze mediatora sądowego.
Zyskujesz pełną wiedzę i kompetencje w całym spektrum spraw mediacyjnych począwszy od cywilnych, rodzinnych poprzez oświatowe i karne aż do gospodarczych.

▌ Studia są skierowane do:

 • pracowników sądów,
 • instytucji pomocy społecznej,
 • pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o umiejętności samodzielnego prowadzenia różnego typu mediacji i negocjacji,
 • nauczycieli i pedagogów,
 • psychologów,
 • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

▌ Program*
Moduł PODSTAWY WIEDZY O MEDIACJACH I NEGOCJACJACH

 • Podstawowe kompetencje mediatora i negocjatora
 • Psychologiczne mechanizmy konfliktu
 • Podstawy psychologii i socjologii grupy
 • Etyka zawodowa mediatora i negocjatora
 • Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)

Moduł MEDIACJE I NEGOCJACJE

 • Strategie i techniki negocjacji w biznesie
 • Negocjacje – podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady i etapy
 • Mediacje – podstawowe pojęcia, rodzaje, zasady, standardy i etapy
 • Mediacje w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych i okołorozwodowych. Dziecko jako podmiot w mediacji rodzinnej.
 • Mediacje w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich
 • Mediacje gospodarcze
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze
 • Mediacje z zakresu prawa pracy
 • Mediacje w sporach zbiorowych
 • Mediacje w konfliktach sąsiedzkich i społecznościach lokalnych
 • Mediacje międzykulturowe
 • Mediacje z zakresu KPA
 • Mediacje z udziałem osób niepełnosprawnych

Moduł: PRAWO MEDIACYJNE

 • Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie
 • Zagadnienia praktyczne związane z postępowaniem mediacyjnym i zasady współpracy z sądem

Moduł TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

 • Techniki mediacyjne, narzędzia skutecznej komunikacji. Warsztat mediacyjny
 • Psychologia różnic indywidualnych i osobowości. Proces grupowy
 • Techniki i taktyki negocjacyjne, w tym techniki na impas. Warsztat negocjacyjny
 • Negocjacje w praktyce – warsztat
 • Warsztat sporządzania ugód. Protokoły z mediacji
 • Egzamin praktyczny mediatora

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Partnerzy
Studia pod patronatem Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy – mediatorzy, sędziowie, psycholodzy, jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.