Zarządzanie gospodarką odpadami

▌ Cel
Celem studiów jest zaznajomienie słuchacza z problematyką gospodarowania odpadami , szczególnie komunalnymi i przygotowanie go do praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych, możliwości finansowania inwestycji, organizowania przetargów oraz aktualizacja wiedzy dotyczącej procesów technologicznych, praktycznego zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów.
Program przygotowano we współpracy z Kancelarią Prawną z Poznania Ziemski & Partners.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Kompetencje, które uzyska absolwent studiów mają charakter interdyscyplinarny, program obejmuje bowiem zarówno najbardziej aktualne zagadnienia prawne, jak i technologiczne oraz ekonomiczne. Absolwent zostanie przygotowany do praktycznego, efektywnego i skutecznego zarządzania gospodarką odpadami w gminie i w przedsiębiorstwie zajmującym się ich zagospodarowaniem.

▌ Studia są skierowane do:
Studia adresowane są do osób zainteresowanych tematyką zawartą w programie, a w szczególności do pracowników zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce odpadami, operatorów instalacji przetwarzania odpadów oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania gospodarki odpadami, których celem jest dalszy rozwój zawodowy.

▌ Program*
Moduł WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

 • Organizacja systemu gospodarki odpadami
 • Prawne podstawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami –
 • Systemy Zarządzania Środowiskowego i Zintegrowany System Zarządzania
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Dobre praktyki w gospodarce odpadami

Moduł PRAWNO-ADMINISTRACYJNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW ODPADOWYCH I ICH ORGANIZACJA

 • Prawa i obowiązki podmiotów systemu gospodarowania odpadami
 • Formalno-prawna organizacja systemu gospodarowania odpadami w gminie
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wskaźniki efektywności ekonomicznej i środowiskowej systemu – odpadów ulegających biodegradacji
 • Nowe prawo zamówień publicznych w procesie zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Udzielanie zamówień w trybie in-house w gospodarce odpadami
 • BDO – założenia, praktyka, rozwój
 • Decyzje administracyjne z zakresu gospodarowania odpadami
 • Oceny oddziaływania na środowisko w gospodarce odpadami

Moduł ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE W GOSPODARCE ODPADAMI

 • Wytwarzanie i klasyfikacja odpadów
 • Sposoby postępowania z odpadami
 • Rynek odpadów i ekologistyka
 • Procesy biologiczne w zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów
 • Procesy termiczne unieszkodliwiania odpadów
 • Odnawialne źródła energii
 • Tworzenie raportu o wpływie działalności gospodarczej na środowisko do KOBIZE
 • Analizy środowiskowe i pomiary w procesie zagospodarowania odpadów
 • Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami
 • Wizyty studyjne i spotkania z praktykami
 • Seminarium dyplomowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Zajęcia prowadzić będą m.in: mecenas Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners z Poznania, pracownicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i praktycy z instytucji zajmujących się zagospodarowaniem odpadów.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2250 zł brutto za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie, rocznie lub w 10 równych ratach.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.