Zarządzanie gospodarką odpadami

▌ Cel
…..

▌ Co zyskuje Słuchacz
…..

▌ Studia są skierowane do:
…..

▌ Program*
Moduł WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

 • Organizacja systemu gospodarki odpadami
 • Prawne podstawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami –
 • Systemy Zarządzania Środowiskowego i Zintegrowany System Zarządzania
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Dobre praktyki w gospodarce odpadami

Moduł PRAWNO-ADMINISTRACYJNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW ODPADOWYCH I ICH ORGANIZACJA

 • Prawa i obowiązki podmiotów systemu gospodarowania odpadami
 • Formalno-prawna organizacja systemu gospodarowania odpadami w gminie
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Wskaźniki efektywności ekonomicznej i środowiskowej systemu – odpadów ulegających biodegradacji
 • Nowe prawo zamówień publicznych w procesie zarządzania i gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Udzielanie zamówień w trybie in-house w gospodarce odpadami
 • BDO – założenia, praktyka, rozwój
 • Decyzje administracyjne z zakresu gospodarowania odpadami
 • Oceny oddziaływania na środowisko w gospodarce odpadami

Moduł ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE W GOSPODARCE ODPADAMI

 • Wytwarzanie i klasyfikacja odpadów
 • Sposoby postępowania z odpadami
 • Rynek odpadów i ekologistyka
 • Procesy biologiczne w zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów
 • Procesy termiczne unieszkodliwiania odpadów
 • Odnawialne źródła energii
 • Tworzenie raportu o wpływie działalności gospodarczej na środowisko do KOBIZE
 • Analizy środowiskowe i pomiary w procesie zagospodarowania odpadów
 • Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami
 • Wizyty studyjne i spotkania z praktykami
 • Seminarium dyplomowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: ……………………… zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.