Zarządzanie gospodarką odpadami

▌ Cel
Celem studiów jest zaznajomienie słuchacza z problematyką gospodarowania odpadami , szczególnie komunalnymi i przygotowanie go do praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych, możliwości finansowania inwestycji, organizowania przetargów oraz aktualizacja wiedzy dotyczącej procesów technologicznych, praktycznego zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów.
Program przygotowano we współpracy z Kancelarią Prawną z Poznania Ziemski & Partners.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Kompetencje, które uzyska absolwent studiów mają charakter interdyscyplinarny, program obejmuje bowiem zarówno najbardziej aktualne zagadnienia prawne, jak i technologiczne oraz ekonomiczne. Absolwent zostanie przygotowany do praktycznego, efektywnego i skutecznego zarządzania gospodarką odpadami w gminie i w przedsiębiorstwie zajmującym się ich zagospodarowaniem.

▌ Studia są skierowane do:
Studia adresowane są do osób zainteresowanych tematyką zawartą w programie, a w szczególności do pracowników zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce odpadami, operatorów instalacji przetwarzania odpadów oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania gospodarki odpadami, których celem jest dalszy rozwój zawodowy.

▌ Program*
MODUŁ I. WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI – aspekty prawne i organizacyjne – moduł wspólny

 • Organizacja systemu gospodarki odpadami – podmioty, formy prawne, rozwiązania praktyczne, EMAS, ISO
 • Prawne podstawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – ustawa o odpadach i inne związane z nią akty prawne, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Prawa i obowiązki podmiotów systemu gospodarowania odpadami
 • Nowe prawo zamówień publicznych w procesie zarządzania i gospodarowania odpadami, w tym komunalnymi
 • Wskaźniki efektywności ekonomicznej i środowiskowej systemu – finansowe bilansowanie systemu, wskaźniki recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów opakowaniowych, ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji ; sprawozdania, wzory dokumentów
 • Wytwarzanie i klasyfikacja odpadów, w tym segregacja, frakcje, zasady postępowania
 • Sposoby postępowania z odpadami – właściwości i metody zagospodarowania różnych grup odpadów, rozwiązania techniczne i technologiczne
 • BDO – założenia, praktyka, rozwój – zasady ewidencjonowania odpadów, podmioty korzystające z bazy, obowiązki i uprawnienia, możliwości i potencjał informacyjny i kontrolny bazy, ograniczenia w korzystaniu z bazy
 • Decyzje administracyjne z zakresu gospodarowania odpadami – wydawanie decyzji, realizowanie decyzji; problemy interpretacyjne, wzory dokumentów
 • Oceny oddziaływania na środowisko w gospodarce odpadami – procedury, podmioty, odpowiedzialności
 • Rynek odpadów i ekologistyka – kwestie logistyczne i transport odpadów, zbycie odpadów, możliwości uzyskania dodatkowych dochodów ze zbycia/ obrotu odpadami
 • Analizy środowiskowe i pomiary w procesie zagospodarowania odpadów – raport oddziaływania na środowisko, metody ocen środowiskowych, komponenty i zakresy oddziaływań, wzory dokumentów
 • Tworzenie raportu o wpływie działalności gospodarczej na środowisko, w tym do KOBIZE – podstawa prawna, reguły sprawozdawczości, konsekwencje, wzory dokumentów
 • Dobre praktyki w gospodarce odpadami – rozwiązania krajowe i zagraniczne, w tym instrumenty wspomagające redukcję wytwarzania odpadów, recykling odpadów, analiza LCA
 • Wizyty studyjne i spotkania z praktykami
 • Seminarium dyplomowe

MODUŁ II. Specjalistyczny do wyboru: GOSPODARKA ODPADAMI W JST I INNYCH ORGANACH ADMINISTRACJI

 • Formalno-prawna organizacja systemu w gminie – zakres formalny uchwał, procedowanie, nadzór i kontrola
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – metody naliczania, ocena efektywności, procedowanie formalne, uzasadnienia
 • Udzielanie zamówień w trybie in-house w gospodarce odpadami
 • Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami – ocena potrzeb inwestycyjnych , źródła finansowania inwestycji
 • Organizacja Biura Obsługi w gminie/ w związku gmin

MODUŁ III. Specjalistyczny do wyboru: ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE W GOSPODARCE ODPADAMI

 • Procesy biologiczne w zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów – odzysk frakcji materiałowej i recykling organiczny
 • Procesy termiczne unieszkodliwiania odpadów – niskoemisyjne techniki spalania odpadów, stabilizacja osadów
 • Odnawialne źródła energii – biomasa odpadowa, biogaz i paliwa formowane
 • Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami przez przedsiębiorstwa- ocena potrzeb inwestycyjnych systemu, źródła finansowania inwestycji
 • ADR – transport towarów niebezpiecznych
 • Obowiązki kierowników zarządzających składowiskami odpadów
 • Seminarium i projekt końcowy

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Zajęcia prowadzić będą m.in: mecenas Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners z Poznania, pracownicy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i praktycy z instytucji zajmujących się zagospodarowaniem odpadów.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2400 zł brutto za semestr. Opłaty można wnosić semestralnie, rocznie lub w 10 równych ratach.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.