Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną – myśleć, a nie uczyć się niczego”.
Powiedzenie chińskie

Organizacja i obsługa działu zamówień publicznych – specjalista ds. zamówień publicznych

▌ Cel
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje pozwalające samodzielnie pełnić funkcję przygotowaniu i realizacji procesów udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowaniu do uruchomienia procedur związanych z ich udzielaniem. Celem studiów jest także zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

Co zyskuje Słuchacz
Słuchacz zdobywa kompetencje praktyczne w zakresie posługiwania się instrumentami prawnymi zawartymi w „Prawie Zamówień Publicznych”, które pozwolą podnieść Twoje kwalifikacje zawodowe, a w szczególności będzie potrafił:

 • przygotowywać SIWZ, sprawdzać je oraz korygować pełniąc obowiązki na stanowisku specjalisty ds. Zamówień Publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • opracować pełne procedury przeprowadzenia zamówienia zarówno w pracy w instytucjach kontrolnych zajmujących się weryfikacją procedur udzielania zamówień publicznych jak i w instytucjach zamawiających oraz oferujących usługi.

▌ Studia są skierowane do:

 • osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych;
 • osób biorących udział w procesie realizowania zamówień publicznych;
 • osób pracujących w sektorze finansów publicznych;
 • osób odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi;
 • wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych;
 • nadzorujących wydatkowanie środków publicznych;
 • kontrolujących prawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych;
 • osób kandydujących na wysokie stanowiska państwowe, których niewątpliwym atutem jest znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi;
 • osób realizujących projekty UE;
 • innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wydawania publicznych pieniędzy.

▌ Program*

MODUŁ I

 • Wprowadzenie do zamówień publicznych
 • Prawne aspekty funkcjonowania zamówień publicznych
 • Aspekty ustrojowe systemu zamówień publicznych
 • Elementy prawa administracyjnego w zamówieniach publicznych
 • Prawo finansowe w zamówieniach publicznych
 • Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w zamówieniach publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum)
 • Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy
 • Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych i PPP
 • RODO w zamówieniach publicznych

MODUŁ II

 • Zasady udzielania zamówień
 • Podstawowe tryby postępowań o zamówienia publiczne, które można stosować bez względu na wartość oraz rodzaj zamówienia
 • Pozostałe tryby postępowań, które można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty
 • Analiza finansowa w zamówieniach publicznych
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych

MODUŁ III

 • Zasady funkcjonowania działów zamówień publicznych w organizacji
 • Etyka i etykieta w zamówieniach publicznych
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Komunikacja w organizacji
 • Negocjacje w zamówieniach publicznych

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2250 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.