Zamówienia publiczne – pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

„Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną – myśleć, a nie uczyć się niczego”.
Powiedzenie chińskie

Organizacja i obsługa działu zamówień publicznych – specjalista ds. zamówień publicznych

▌ Cel
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje pozwalające samodzielnie pełnić funkcję przygotowaniu i realizacji procesów udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowaniu do uruchomienia procedur związanych z ich udzielaniem. Celem studiów jest także zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

Co zyskuje Słuchacz
Słuchacz zdobywa kompetencje praktyczne w zakresie posługiwania się instrumentami prawnymi zawartymi w „Prawie Zamówień Publicznych”, które pozwolą podnieść Twoje kwalifikacje zawodowe, a w szczególności będzie potrafił:

 • przygotowywać SIWZ, sprawdzać je oraz korygować pełniąc obowiązki na stanowisku specjalisty ds. Zamówień Publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • opracować pełne procedury przeprowadzenia zamówienia zarówno w pracy w instytucjach kontrolnych zajmujących się weryfikacją procedur udzielania zamówień publicznych jak i w instytucjach zamawiających oraz oferujących usługi.

▌ Studia są skierowane do:

 • osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych;
 • osób biorących udział w procesie realizowania zamówień publicznych;
 • osób pracujących w sektorze finansów publicznych;
 • osób odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi;
 • wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych;
 • nadzorujących wydatkowanie środków publicznych;
 • kontrolujących prawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych;
 • osób kandydujących na wysokie stanowiska państwowe, których niewątpliwym atutem jest znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi;
 • osób realizujących projekty UE;
 • innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wydawania publicznych pieniędzy.

▌ Program*

MODUŁ I

 • Wprowadzenie do zamówień publicznych
 • Prawne aspekty funkcjonowania zamówień publicznych
 • Aspekty ustrojowe systemu zamówień publicznych
 • Elementy prawa administracyjnego w zamówieniach publicznych
 • Prawo finansowe w zamówieniach publicznych
 • Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w zamówieniach publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum)
 • Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy
 • Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych i PPP
 • RODO w zamówieniach publicznych

MODUŁ II

 • Zasady udzielania zamówień
 • Podstawowe tryby postępowań o zamówienia publiczne, które można stosować bez względu na wartość oraz rodzaj zamówienia
 • Pozostałe tryby postępowań, które można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty
 • Analiza finansowa w zamówieniach publicznych
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych

MODUŁ III

 • Zasady funkcjonowania działów zamówień publicznych w organizacji
 • Etyka i etykieta w zamówieniach publicznych
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Komunikacja w organizacji
 • Negocjacje w zamówieniach publicznych

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Partnerzy
Program studiów opracowany jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych na podstawie najnowszej nowelizacji Ustawy „Prawo zamówień publicznych” mającej obowiązywać od stycznia 2021 r.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►