Ułatwienia dostępu

Six Sigma Green Belt – szkolenie

Szkolenia – oferta dla biznesu

Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz The Lean Six Sigma Academy Poland zapraszają na certyfikowane szkolenie Six Sigma Green Belt.

Kim jest Six Sigma Green Belt?

Green Belt to osoba, która w organizacji bierze udział w projektach usprawniających funkcjonowanie procesów biznesowych na poziomie taktycznym – na poziomie działu, w którym pracuje czy linii produkcyjnej, którą nadzoruje. Taka osoba po ukończeniu szkolenia będzie posiadała umiejętności identyfikowania kluczowych procesów oraz usprawnień, a także rozwinie zdolności analityczne pomagające w analizie otaczającej rzeczywistości i podejmowaniu decyzji.

Cel

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji:

 1. technicznych (analiza danych i wnioskowanie statystyczne),
 2. organizacyjnych (identyfikowanie potencjalnych usprawnień)
 3. zarządzania projektami (DMAIC),

a tym samym przygotowanie do pełnienia w organizacji roli Six Sigma Green Belt.

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do obecnych jak i potencjalnych liderów zmian, liderów zespołów projektowych, osób odpowiedzialnych za zmiany i usprawnienia powierzonych im procesów.

Co wyróżnia to szkolenie?

 • 64 godziny intensywnego szkolenia z metodyki DMAIC oraz narzędzi, które każdy Green Belt znać powinien
 • nauka statystki w łatwy i przystępny sposób
 • interaktywne warsztaty i ćwiczenia na konkretnych studiach przypadków, konkretnych projektach
 • możliwość konsultowania własnych projektów usprawnieniowych w trakcie zajęć
 • w razie potrzeby – gwarantowana dostępność trenera pomiędzy zjazdami za pośrednictwem telefonu i/lub MS Teams.

Najważniejsze: żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Stawiamy na doświadczenie i kompetencje – nasi trenerzy to wieloletni praktycy, certyfikowani Six Sigma Black Belts realizujący projekty na co dzień oraz koordynujący prace grup projektowych wdrażających zmiany w firmach. Trenerzy są dostępni dla uczestników szkolenia w trakcie zajęć oraz w trakcie przygotowania do certyfikacji.

Program szkolenia

Faza Define – zdefiniowanie problemu
Narzędzia: karta projektu, SIPOC, analiza Pareto, CTC-CTQ, Gannt

 • Wprowadzenie do Six Sigma i metodyki DMAIC
 • Definiowanie projektu
 • Określanie problemu, celów, mierników, zakresu, zasobów, harmonogramu, wpływu na biznes
 • Budowanie zespołu
 • Podstawy zarządzania projektem

Faza Measure – opis i pomiar problemu
Narzędzia: Mapa procesu (Flowchart, VSM), Fishbone, Affinity Diagram, Data Collection Plan, Measurement System Analysis

 • Podstawy mapowania procesów
 • Poszukiwanie i wstępna analiza przyczyn
 • Plany zbierania danych
 • Podstawy analizy systemów pomiarowych
 • Pojęcie zmienności procesu

Faza Analyze – identyfikacja przyczyn źródłowych
Narzędzia: Graficzna analiza danych, analiza wariancji, testy median, korelacja i regresja, test-t, chi-kwarat, Design of Experiment

 • Narzędzia graficzne w analizie danych
 • Dowodzenie związków przyczyna-skutek
 • Wnioskowanie statystyczne
 • Planowanie eksperymentów

Faza Improve – wdrożenie rozwiązań
Narzędzia: Burza mózgów, Decision Matrix, PMI, Risk Matrix, FMEA

 • Generowanie rozwiązań
 • Ocena i wybór rozwiązania
 • Ocena ryzyka wdrożenia usprawnień

Faza Control – wdrożenie nowego standardu
Narzędzia: SPC, Checklist, Visual Management, Standardization, 5S, Control Plans, Poka-Yoke

 • Ocena rezultatów wdrożonych usprawnień
 • Podtrzymanie zmiany poprzez wdrożenie nowego standardu
 • Ocena efektów biznesowych dokonanych zmian
 • Dokumentacja doświadczeń projektowych

Forma zajęć

 • Warsztaty i ćwiczenia w grupach
 • Zajęcia dot. analizę statystycznych w MS Excel
 • Studia przypadków i dyskusje
 • Konsultacje
 • Testy weryfikujące wiedzę
 • Panel certyfikacyjny

Wymagania od uczestników

Oferowane szkolenie zostało przygotowane z myślą o uczestnikach, którzy posiadają podstawową znajomość metodyki DMAIC, natomiast nie realizowali samodzielnie projektów usprawnieniowych – byli np. częścią zespołów projektowych, ale nie jako liderzy projektów. Poruszane treści jak i warsztatowy charakter zajęć pozwolą nabrać praktyki w wykorzystaniu narzędzi DMAIC oraz najbardziej popularnych analiz statystycznych.

W sytuacji, w której uczestnik realizował już samodzielne projekty usprawnieniowe, jest biegły w analizie statystycznej danych i podejściu do zarządzaniu projektami, zaleca się uczestnictwo w szkoleniu Six Sigma Black Belt.

Zaliczenie

Aby zaliczyć szkolenie Six Sigma Green Belt, a tym samym otrzymać certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, od uczestników wymaga się:

 • obecności na zajęciach nie mniejszej niż 80%,
 • zaliczenia testów weryfikujących wiedzę, które będą odbywać się po każdej z faz. Wymagane jest min. 70% poprawnych odpowiedzi,
 • zaleca się, aby uczestnik w trakcie szkolenia realizował własny projekt Six Sigma. Dzięki temu będzie miał możliwość weryfikacji omawianych narzędzi na konkretnym, własnym przypadku.

Uzyskanie certyfikatu Six Sigma Green Belt:
Warunkiem uzyskania certyfikatu Six Sigma Green Belt jest zaliczenie szkolenia oraz wykonanie i obrona projektu na panelu certyfikacyjnym. Dlatego też sugerujemy (j/w), żeby osoby zainteresowane certyfikacją posiadały wybrany konkretny problem z własnego obszaru pracy/organizacji/działu/firmy, który będą w trakcie trwania szkolenia rozwiązywały, za pomocą metodyki DMAIC oraz poznawanych narzędzi.

Przeglądy projektów i omawianie rezultatów będą odbywać się w trakcie szkolenia, natomiast sama obrona odbędzie się po zakończeniu kursu w trakcie sesji certyfikacyjnej. Sesja certyfikacyjna odbywa się zwykle ok. 3 miesiące po zakończeniu szkolenia.

Panel certyfikacyjny to 30 minutowa prezentacja zrealizowanego projektu usprawnieniowego, w trakcie której kandydat do tytułu Green Belt prezentuje rezultaty, zaś komisja (certyfikowani Six Sigma Black Belts) ocenia zgodność projektu z metodyką.

Ważne!
Dla uczestników szkolenia, którzy przystąpią do certyfikacji we wskazanym terminie, proces certyfikacji jest wolny od opłat.

Informacje i zapisy

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu

tel.: 95 733 66 68; 733 744 711; 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Trener

Dr Wojciech Josek

Założyciel The Lean Six Sigma Academy Poland, Lean Six Sigma Black Belt, kierownik merytoryczny szkolenia, egzaminator

 • W swoim dorobku posiada wdrożenia programów Lean Management, Six Sigma oraz podejścia Kaizen w międzynarodowych organizacjach. Wdrażał rozwiązania jako osoba za nie odpowiedzialna oraz doradzał przy wdrożeniach jako konsultant, trener oraz mentor.
 • Pełnił rolę Championa i właściciela portfela projektów usprawnieniowych, które przynosiły miesięcznie wymierne efekty finansowe, a także rozwijały pracowników, którzy z dnia na dzień stawali się lepszymi specjalistami.
 • Audytor wewnętrzny norm ISO 9001, ISO 27001 oraz ISO 14001 a także audytor wiodący norm ISO 22301 i ISO 20 000.