Uczelnia przyjazna i dostępna

logo-dostepna

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademia Słońca w Poznaniu realizują projekt „Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. – Uczelnia przyjazna i dostępna” ze środków Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
AKTUALIZACJA: Realizacja projektu została przedłużona do 31 marca 2023 r.

Całkowity koszt projektu to 999 165,00 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 969 190,05 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Ustawą z 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 7 zasadami wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Celem projektu jest wzrost dostępności Uczelni w stopniu podstawowym zgodnie ze ścieżką MINI we wszystkich 6 obszarach:
1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Powołany zostanie Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zapewniona zostanie podstawowa pomocy psychologiczna.
2. ARCHITEKTURA
Zostanie przygotowana dostępna siedziba pełnomocnika, dostosowany ciąg komunikacyjny wewnątrz budynku oraz zewnętrzny chodnik do pojazdu. Sale dydaktyczne WSB zostaną wyposażone w sprzęt poprawiający ich dostępność i stan.
3. TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE
Wprowadzone zostanie niezbędne oprogramowanie oraz wdrożone dodatkowe elementy poprawiające funkcjonalność systemu rekrutacji, zakupiona zostanie aplikacja gwarantująca wzrost dostępności cyfrowej strony internetowej Uczelni.
4. PROCEDURY
Przeanalizowane zostaną zapisy aktów prawnych uczelni i zgodnie z opiniami prawnymi zmodyfikowane pod kątem zwiększenia dostępności WSB.
5. WSPARCIE EDUKACYJNE
Opracowane zostaną nowe procedury działania oraz alternatywne sposoby zaliczania przedmiotów, realizacji praktyk itp.
6. WZROST ŚWIADOMOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Odbędzie się kompleksowy program szkoleniowy obowiązkowy dla kadry Uczelni.
Rezultatem projektu będą trwale wdrożone zmiany organizacyjne oraz wzrost świadomości kadry dydaktycznej i administracyjnej WSB. Efektem będzie wzrost dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi oraz innymi zdiagnozowanymi trudnościami w uczeniu się.

Biuro Projektu:
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 733 144 255
e-mail: pelnomocnik@wsb.gorzow.pl

logo-dostepna
PlakatPROJEKT-Uczelnia_przyjazna_dostepna