Transport – spedycja – logistyka

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy”.
Henry Ford

▌ Cel
Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze transport-spedycja-logistyka wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Przepisy regulujące prowadzenie tej działalności, szczególnie w transporcie drogowym, ulegają ciągłym zmianom. W roku 2022 w transporcie drogowym zmieni się zakres sposobu wykorzystywania certyfikatów kompetencji zawodowych oraz wprowadzony zostanie Pakiet Mobilności.
Celem studiów jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i logistycznego oraz funkcjonowania rynku TSL w Polsce i Europie.

Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB, o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • określonego przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. niezbędna do uzyskania kwalifikacji do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • możliwość zwolnienia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych wymagany od osób zarządzających w transporcie drogowym,
 • funkcjonowania firmy z sektora TSL,
 • funkcjonowania współczesnego rynku TSL w Polsce i Europie,
 • planowania i organizacji procesów TSL,
 • prawnych aspektów realizacji procesów TSL,
 • infrastruktury procesów TSL.

UWAGA!!! Słuchacz po ukończeniu studiów nabywa uprawnienia do zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. Podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym [Dz. U. 2021 poz. 919] :
Art. 38a. 1. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z egzaminu pisemnego, o którym mowa w art. 37 (egzamin w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych).

Więcej informacji:

▌ Studia są skierowane do:

 • osób zawodowo związanych z sektorem TSL,
 • osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na prowadzeniu działalności transportowej,
 • absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności,
 • osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest ze sferą transportowo-logistyczną.
 • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

▌ Program*

Moduł PRAWNY

 • Polityka transportowa Unii Europejskiej
 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo socjalne
 • Prawo podatkowe
 • Ubezpieczenia i cło w transporcie i spedycji

Moduł TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA

 • Organizacja i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach
 • Transport w łańcuchu dostaw
 • Mapowanie i analiza procesów logistycznych
 • Systemy technologii informatyczno-komunikacyjnej (ICT) w działalności TSL.
 • Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności logistycznej i transportowej

Moduł ZARZĄDZANIE

 • Ekonomika i technika transportu
 • Zarządzanie infrastrukturą logistyczną i transportowa
 • Rynek TSL w Polsce i UE
 • Dostęp do rynku
 • Metody i narzędzia analizy rynku TSL
 • Zarządzanie procesowe w TSL
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstw TSL
 • Marketing usług TSL

Moduł UZUPEŁNIAJĄCY

 • Procedury i dokumenty w działalności TSL.
 • Harmonogramowanie przewozów i czas pracy kierowców.
 • Normy techniczne i technologiczne
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Obsługa towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych.
 • Seminarium dyplomowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.
Zajęcia prowadzone są głównie w formie ćwiczeń i warsztatów.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2100 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.