SZKOLENIE Zamówienia publiczne w praktyce – nowelizacja Ustawy

SZKOLENIE Zamówienia publiczne w praktyce – nowelizacja Ustawy

Zamowienia publiczne

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, ze wskazaniem różnic między poprzednimi a obecnymi przepisami i wynikającymi z tego konsekwencjami. Uczestnicy będą przygotowani do samodzielnego opracowywania dokumentacji oraz realizacji procesów udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych, a także do przygotowania procedur związanych z ich udzielaniem.

Korzyści:

  • zdobycie kompetencji praktycznych w zakresie posługiwania się instrumentami prawnymi zawartymi w „Prawie Zamówień Publicznych”, a w szczególności umiejętności przygotowywania, sprawdzenia i korygowania SIWZ oraz opracowania pełne procedury przeprowadzenia zamówienia wg nowych przepisów;
  • uzupełnienie i skonfrontowanie swojej dotychczasowej wiedzy z praktykami.

Metodologia: wykład konwersatoryjny z elementami warsztatu i pracy z przykładowymi dokumentami prowadzony online.
Materiały: każdy uczestnik otrzyma pełen zakres materiałów oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Czas trwania: 16 godzin (4 dni po 4 godziny).
Planowany termin: w ostatniej dekadzie lutego, po zebraniu grupy docelowej.
Liczebność grupy: od 10 do 20 osób.
Wymagania wstępne: uczestnicy mają podstawową wiedzę na temat zamówień publicznych i chcą ją uzupełnić lub zaktualizować oraz nabyć umiejętności jej stosowania w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wymagania techniczne: laptop z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu.
Cena: 800 zł od osoby.

Program:

  • Zasady udzielania zamówień
  • Podstawowe tryby postępowań o zamówienia publiczne, które można stosować bez względu na wartość oraz rodzaj zamówienia
  • Pozostałe tryby postępowań, które można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach
  • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
  • Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty
  • Analiza finansowa w zamówieniach publicznych
  • Umowy w sprawach zamówień publicznych

Kadra: praktycy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie.

Informacje i zapisy: Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu; tel.: 95 733 66 68; +48 733 744 711; +48 784 595 662; e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ULOTKA do pobrania >>>
Formularz zgłoszeniowy>>>