Stypendium socjalne

Poznaj uczelnię Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

1. Procedura:
Każdy student ubiegający się o stypendium socjalne obowiązkowo składa wniosek (załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z załącznikami 1, 6, 7 i 8. Pozostałe dokumenty, na podstawie których ustalana jest sytuacja materialna rodziny studenta, wynikają z indywidualnej sytuacji rodziny.

UWAGA!
Od 2019 r. student zobowiązany jest do złożenia ZAŚWIADCZENIA Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ STUDENTA I JEGO RODZINY, obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.
Powyższe wynika z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym: komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia.
Wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ.
Przykładowy wniosek do OPS>>>

2. Ustalanie wysokości dochodu
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne od marca 2021 r. uwzględnia się dochody osiągane w roku podatkowym 2020 r. przez:

  • studenta,
  • małżonka studenta,
  • dzieci będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Liczbę członków rodziny ustala się na podstawie oświadczenia studenta zawartego we wniosku.

3. Samodzielność finansowa
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa w § 13 ust. 4 d Regulaminu, tj. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych oraz będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich, dzieci pobierających naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
a) ukończył 26 rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 13 ust. 4c Regulaminu,
d) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – obecnie 930,35 zł (załącznik 8).
Stałe źródło dochodu studenta oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym (tj. od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej). Stałym źródłem dochodu jest wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renty z tytułu niezdolności do pracy, dochód z tytułu alimentów, cyklicznie zawierane umowy o dzieło i zlecenie itp.

Ciężar udowodnienia posiadanego stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

4. Wykaz obowiązującej dokumentacji znajduje się w § 14 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB w Gorzowie Wlkp. Wymagane dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
5. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci lub będących w związkach nieformalnych wymagana jest dokumentacja poświadczająca wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądu lub ugoda mediacyjna). Należy wypełnić oświadczenie o sytuacji rodzinnej – druk dostępny w kwesturze.

UWAGA!

  1. Wysokość górnego progu dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi w roku akad. 2020/2021 – 1051,70 zł na osobę.
  2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego powinno zawierać wysokość: przychodu, dochodu brutto, należnego podatku, składek na ubezpieczenie zdrowotne i składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku braku wysokości składek na zaświadczeniu z US, należy uzyskać zaświadczenie z ZUS o wysokości składek w roku, na który wystawiono zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Załącznik nr 1 – stypendium socjalne

Załącznik nr 2 – stypendium socjalne

Załącznik nr 6 – stypendium socjalne

Załącznik nr 7 – stypendium socjalne

Załącznik nr 8 – stypendium socjalne