Stypendium Rektora

Poznaj uczelnię Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Zasady ogólne
1. Prawo ubiegania się o stypendium rektora mają studenci począwszy od II roku studiów.
2. Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta.
3. Stypendium przyznawane jest raz w roku w semestrze zimowym na cały rok akademicki.
4. Warunkiem złożenia wniosku i otrzymania stypendium jest przede wszystkim:
a. Uzyskanie wysokiej średniej ocen lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku akademickim.
b. Złożenie w dziekanacie w określonym w Regulaminie Studiów terminie indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z kompletem wpisów.
5. Wysokość średniej oraz rodzaj i sposób udokumentowania osiągnięć zostają określone przez Rektora z początkiem każdego roku akademickiego w porozumienie z Samorządem Studenckim.
6. Wniosek (załącznik nr 4 Regulaminu) wraz z załącznikiem nr 1 należy złożyć w terminie do 24 października 2021 r. w dziekanacie.
7. Szczegółowe warunki określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej.

UWAGA!
Zmieniły się zasady liczenia średniej ocen. Zgodnie z § 18 pkt. 6 Regulaminu:
„Podstawę przyznania stypendium rektora stanowi uzyskana przez studenta średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych w poprzednim roku akademickim.”

Oświadczenie_załącznik nr 1 – PDF

Oświadczenie_załącznik nr 1 – DOC

Wniosek o stypendium Rektora – wersja PDF