Rachunkowość i podatki od podstaw

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

▌ Cel
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego w Polsce, parapodatków (składki ZUS) oraz prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych, jak i ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość), zarówno w sposób tradycyjny i w środowisku informatycznym.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Prowadzone zajęcia pozwolą na uzyskanie korzyści w formie umiejętności takich jak:

 • rozróżnianie i interpretowanie podstawowych kategorii ekonomicznych z zakresu rachunkowości i podatków;
 • wskazywanie regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i podatków;
 • ustalanie podatku dochodowego przy zastosowaniu karty podatkowej;
 • ewidencja i ustalanie zaliczki na podatek dochodowy przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT;
 • prowadzenie pozostałych ewidencji (np. ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu);
 • ustalanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, podatków lokalnych;
 • rozróżnianie składników aktywów i pasywów;
 • rozróżnianie kosztów i przychodów;
 • dokumentowanie operacji gospodarczych;
 • określanie wpływu operacji gospodarczych na składniki bilansu i rachunku zysków i strat;
 • ewidencjowanie prostych operacji bilansowych i wynikowych na kontach księgowych;
 • rozróżnianie składek ZUS;
 • prowadzenie ewidencji podatkowych w środowisku informatycznym;
 • sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego;
 • znajomość podstaw prawa gospodarczego;
 • znajomość podstaw prawa cywilnego i prawa pracy.

▌ Studia są skierowane do:

 • absolwentów studiów ekonomicznych, którzy chcą zaktualizować lub odświeżyć swoją wiedzę,
 • nieekonomistów, którzy mają zamiar skutecznie zrozumieć tajniki rachunkowości i podatków,
 • osób chcących zmienić zawód lub poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów mogą stanowić solidny fundament dla osób prowadzących lub zamierzających założyć własną działalność gospodarczą.

▌ Program*

Moduł PRAWO I PODATKI

 • Elementy prawa działalności gospodarczej
 • Elementy prawa cywilnego i prawa pracy
 • Wprowadzenie do podatków
 • Podstawy podatku dochodowego
 • Podstawy podatku VAT
 • Podstawy podatków i opłat lokalnych
 • Podstawy składek ZUS

Moduł UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWEJ

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Pozostałe ewidencje

Moduł RACHUNKOWOŚĆ

 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Komputerowa ewidencja księgowa

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich. Są to między innymi: dyplomowani księgowi, pracownicy urzędu skarbowego, ZUS, prawnicy, doradcy podatkowi.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►