Rachunkowość i podatki od podstaw

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

▌ Cel
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego w Polsce, parapodatków (składki ZUS) oraz prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych, jak i ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość), zarówno w sposób tradycyjny i w środowisku informatycznym.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Prowadzone zajęcia pozwolą na uzyskanie korzyści w formie umiejętności takich jak:

 • rozróżnianie i interpretowanie podstawowych kategorii ekonomicznych z zakresu rachunkowości i podatków;
 • wskazywanie regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i podatków;
 • ustalanie podatku dochodowego przy zastosowaniu karty podatkowej;
 • ewidencja i ustalanie zaliczki na podatek dochodowy przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT;
 • prowadzenie pozostałych ewidencji (np. ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu);
 • ustalanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, podatków lokalnych;
 • rozróżnianie składników aktywów i pasywów;
 • rozróżnianie kosztów i przychodów;
 • dokumentowanie operacji gospodarczych;
 • określanie wpływu operacji gospodarczych na składniki bilansu i rachunku zysków i strat;
 • ewidencjowanie prostych operacji bilansowych i wynikowych na kontach księgowych;
 • rozróżnianie składek ZUS;
 • prowadzenie ewidencji podatkowych w środowisku informatycznym;
 • sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego;
 • znajomość podstaw prawa gospodarczego;
 • znajomość podstaw prawa cywilnego i prawa pracy.

▌ Studia są skierowane do:

 • absolwentów studiów ekonomicznych, którzy chcą zaktualizować lub odświeżyć swoją wiedzę,
 • nieekonomistów, którzy mają zamiar skutecznie zrozumieć tajniki rachunkowości i podatków,
 • osób chcących zmienić zawód lub poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów mogą stanowić solidny fundament dla osób prowadzących lub zamierzających założyć własną działalność gospodarczą.

▌ Program*

Moduł PRAWO I PODATKI

 • Elementy prawa działalności gospodarczej
 • Elementy prawa cywilnego i prawa pracy
 • Wprowadzenie do podatków
 • Podstawy podatku dochodowego
 • Podstawy podatku VAT
 • Podstawy podatków i opłat lokalnych
 • Podstawy składek ZUS

Moduł UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWEJ

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Pozostałe ewidencje

Moduł RACHUNKOWOŚĆ

 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Komputerowa ewidencja księgowa

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich. Są to między innymi: dyplomowani księgowi, pracownicy urzędu skarbowego, ZUS, prawnicy, doradcy podatkowi.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1900 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►