Ułatwienia dostępu

Lubuskie Bony Wsparcia

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Operacja realizowana w ramach projektu "Lubuskie bony wsparcia Przedsiębiorców - ZIPH"


Wyższa Szkoła Biznesu otrzymała dofinansowanie w ramach Lubuskich Bonów Wsparcia*.

Projekt realizowany był przez WSB od 1.12.2020 r. do 30.11.2021 r.
Całkowity koszt projektu: 175 932,93 zł, w tym dofinansowanie z projektu: 155 546,28 zł.

Celem projektu było:

  • zwiększenie potencjału technicznego i technologicznego Uczelni, co wpłynie na możliwości pozyskania nowych studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników szkoleń i kursów;
  • dostosowanie infrastruktury Uczelni do zdalnego nauczania w okresie pandemicznym; po ustaniu pandemii możliwe będzie kontynuowanie kształcenia przy wykorzystaniu narzędzi i technik zdalnych;
  • podniesienie poziomu edukacji lokalnej społeczności, prowadząc do wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia unowocześniła swoją infrastrukturę m.in. o:

  • nową pracownię komputerową wyposażoną w komputery stacjonarne, monitory i oprogramowanie, w tym specjalistyczne – do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), programy kadrowo-płacowe, księgowe, gospodarki magazynowej;
  • zestawy sprzętu do pracy zdalnej (laptopy, zestawy do telekonferencji, monitory interaktywne) wraz z oprogramowaniem;
  • oprzyrządowanie oraz oprogramowanie do wydawania i przedłużania ważności elektronicznych legitymacji studenckich.

Efektem było wzmocnienie potencjału techniczno-technologicznego Uczelni, co przyczyniło się do podniesienia jakości świadczonych usług.
Biblioteka Uczelni wzbogaciła się o nowe podręczniki, a nauczyciele mieli możliwość wykorzystania nowoczesnych materiałów dydaktycznych, w tym gier biznesowych.
Finansowe wsparcie w ramach projektu pozwoliło WSB na przystosowanie się do trudnych warunków pandemicznych w okresie ograniczonych przychodów oraz nauczania zdalnego.

____________________________________________
*„Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców” to konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, będący wsparciem lubuskich przedsiębiorców w okresie pandemii.
Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu IV „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy”.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem Lubuskich Bonów Wsparcia Przedsiębiorców była pomoc tym przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na skutek ograniczeń związanych ze stanem epidemii w naszym państwie. Operatorem środków na wsparcie przedsiębiorców była Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.


Operacja realizowana w ramach projektu "Lubuskie bony wsparcia Przedsiębiorców - ZIPH"