Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gorzowie Wielkopolskim (LCAM) funkcjonuje przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp., a jego siedziba mieści się w budynku WSB przy ul. Walczaka 25.

Celem głównym działalności LCAM jest stworzenie skonfliktowanym stronom możliwości polubownego, pozasądowego rozwiązania sporów o różnym charakterze.

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji prowadzi mediacje w następujących sprawach:

RODZINNYCH:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania (w tym alimenty);
 • ustalenie miejsca zamieszkania dzieci;
 • ustalenie zasad wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej;
 • opracowanie planu wychowawczego;
 • podział majątku wspólnego małżonków lub/i wzajemnych rozliczeń;

CYWILNYCH:

 • ustanowienie, wykonywanie lub zniesienie służebności;
 • w zakresie własności czy posiadania nieruchomości;
 • w sprawach dotyczących działu spadku po zmarłym członku rodziny;
 • spory dotyczące sposobu lub terminu zapłaty;
 • odszkodowanie, naruszenie dóbr osobistych
 • podział majątku wspólnego;
 • spory sąsiedzkie lub lokalowe
 • skargi konsumenckie;
 • w zakresie umów ubezpieczeniowych.

W ramach mediacji cywilnej sprawy z zakresu prawa pracy, przykładowo:

 • w odniesieniu do stosunków pracowniczych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem;
 • spory między pracownikami, zespołami lub wydziałami danego pracodawcy.

GOSPODARCZYCH:

 • w zakresie prawa spółek;
 • w sporach handlowych, inwestycyjnych i dystrybucyjnych;
 • w ramach stosunków pomiędzy udziałowcami, pomiędzy udziałowcami a zarządem oraz pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu;
 • roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom w zakresie ustania obowiązków w odniesieniu do umowy konsorcjum i wiele innych.

KARNYCH

 • mediacje w sprawach karnych regulowanych odrębnymi przepisami (mediator wpisany na listę Sądu Okręgowego mediatorów stałych w sprawach karnych)

Zapraszamy!

KONTAKT:
Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski
e-mail: sekretariat@mediacje-cam.pl
tel. 95 300 04 41
http://www.mediacje-cam.pl/
https://www.facebook.com/mediacjelubuskieCAM/