Kierunek ZARZĄDZANIE

Rekrutacja Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 3-letnie STUDIA I STOPNIA (licencjackie) na kierunkach o profilu praktycznym.

Kierunek ZARZĄDZANIE

Zarządzanie to kierunek studiów przygotowujący do podjęcia pracy w wielu branżach gospodarki (nie tylko w Polsce, ale i zagranicą).
Realizując program nauczania WSB umożliwia zapoznanie się z nowoczesną wiedzą i nabycie umiejętności m.in. z zakresu zagadnień: ekonomicznych, prawniczych, socjologicznych. Szczegółowym analizom poddawane są problemy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem nowoczesną organizacją gospodarczą, jej zasobami kadrowymi i finansowymi, rozwiązaniami logistycznymi oraz wdrażaniem projektów biznesowych. Uczelnia kładzie nacisk na kreatywność, zdolności interpersonalne, umiejętność negocjacji oraz pracy z klientem.

Absolwenci znajdują zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzeba wszechstronnie wykształconych, otwartych na częste zmiany pracowników. Pracują w różnych pionach administracyjnych (finanse, marketing, logistyka i zaopatrzenie, organizacja, kadry, zarząd). Studia przygotowują także do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie to kierunek uniwersalny. W każdej organizacji istnieje potrzeba zatrudniania pracowników z wykształceniem z obszaru zarządzania.


MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE na kierunku ZARZĄDZANIE

Wyższa Szkoła Biznesu jako jedyna w regionie proponuje studiowanie dwóch specjalności w systemie modułowym – za cenę jednego czesnego miesięcznie.

Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy MODUŁ obejmuje DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie. Połączenie dwóch specjalności z nowoczesnym podejściem do kształcenia na studiach I stopnia daje szansę na sprostanie oczekiwaniom rynku pracy. Absolwent WSB będzie wyposażony w praktyczną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Do wyboru następujące MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE:

  • Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne
  • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.

Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie produkcją
W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach praktycznych związanych z doskonaleniem produkcji (np. Lean Manufacturing) oraz powiązaniach produkcji z jakością, logistyką, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz softwarem.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• mapowania ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych,
• zarządzania projektami,
• planowania, koordynowania i realizowania działań logistycznych w obszarze produkcji,
• wykorzystywania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w procesie produkcyjnym,
• wykorzystania metod i narzędzi umożliwiających rozwiązywanie problemów w produkcji, kalkulacji i optymalizacji kosztów produkcji.

Zarządzanie logistyczne
Stale rosnąca konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do zwiększania efektywności podejmowanych działań, m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych koncepcji logistycznych. Specjalność przygotowuje do pracy w obszarze zarządzania fizycznym przepływem towarów, półproduktów, materiałów i informacji w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klienta danej organizacji. Program specjalności obejmuje wieloaspektowe problemy z zakresu logistyki produkcji, dystrybucji, zaopatrzenia, zarządzania transportem, zapasami, magazynem. Absolwent będzie przygotowany m.in. do pełnienia funkcji na stanowisku specjalisty ds. logistyki, zaopatrzenia, dystrybucji w firmie usługowej lub produkcyjnej.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• stosowania narzędzi komputerowych wspomagających zarządzanie logistyczne,
• projektowania systemów logistycznych,
• przeprowadzania analiz systemów zaopatrzenia,
• planowania, optymalizacji.


Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
Specjalność dostarcza wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia bądź zarządzania firmą. Student nauczy się tworzenia poprawnego biznesplanu. Będzie zdobywał wiedzę w zakresie planowania, kształtowania strategii rozwoju, rozwiązywania problemów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy na kierowniczych stanowiskach w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• zarządzania małym/ średnim przedsiębiorstwem,
• zakładania i zarządzania własną działalnością gospodarczą,
• budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa,
• nowoczesnego podejścia do zjawisk i procesów zachodzących nie tylko w firmie, ale także w otoczeniu zewnętrznym.

Zarządzanie kadrami
Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologicznych aspektów zarządzania oraz komunikacji interpersonalnej. Studenci poznają narzędzia motywowania oraz nauczą się projektować i wdrażać systemy ocen pracowniczych. Absolwenci będą potrafili zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji w organizacji. Znajdą zatrudnienie w działach personalnych w administracji publicznej, przedsiębiorstwach różnego typu oraz w firmach zajmujących się szkoleniem i doborem personelu.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• organizacji działu personalnego,
• oceny pracy i pracowników,
• rekrutacji i selekcji pracowników,
• rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
• wykorzystania technik i narzędzi motywacyjnych.


Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem

Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych
Specjalność dostarcza wiedzę i umiejętności w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi oraz metod usprawniających procesy logistyczne – na przykładzie wojska i wybranych służb mundurowych.
Studenci zapoznają się z metodami organizowania zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji wewnątrz jednostek planowania oraz efektywnego zarządzania zapasami. Poznają zasady sterowania przepływami informacji, zasobami ludzkimi i materialnymi. Będą potrafili posługiwać się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• zarządzania zasobami w służbach mundurowych,
• gospodarki magazynowej i zapasami,
• systemów informatycznych w logistyce,
• usług logistycznych i outsourcingu w służbach mundurowych,
• inwentaryzacji składników mienia,
• gospodarki służb materiałowych i technicznych z elementami controllingu.

Zarządzanie transportem
Specjalność umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad organizacji transportu. Zapoznaje z zasadami realizacji działalności transportowej zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami bezpieczeństwa.
Zdobędziesz umiejętności w zakresie:
• ekonomiki i zarządzania transportem,
• zabezpieczenia technicznego transportu,
• zarządzania procesowego,
• mapowania procesów transportowych i logistycznych,
• zarządzania łańcuchem dostaw.

Aktualnosci_WSB-rekrutacjaLIC20201
Llicencjat_2020-okladka