Informacje RODO

Poznaj uczelnię Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Wyższą szkołę Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim będącą administratorem danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Biznesu  z siedzibą w (66-400) Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Franciszka Walczaka 25.
  • Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (95) 733 66 68 lub pod adresem e-mail: daneosobowe@wsb.gorzow.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji procesu rekrutacji na studia,
– realizacji procesu kształcenia w WSB w Gorzowie Wlkp.
– organizacji i przeprowadzenia konferencji, szkoleń i kursów oraz innych form działalności statutowej Uczelni,
– przyznania i realizacji świadczeń socjalnych,
– realizacji innych obowiązków wynikających z ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
– prowadzenia działań marketingowych związanych z promocją oferty edukacyjnej Uczelni.

  • Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z ustaw:

– Prawo o szkolnictwie wyższym
– Prawo pracy
– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

  • Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest w części rekrutacyjnej wymogiem ustawowym. Niepodanie wymaganych podczas rekrutacji danych skutkować może niezawarciem umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

  • Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:


– 50 lat – w przypadku dokumentów przebiegu studiów,
– 1 roku – w przypadku pozostałych dokumentów  związanych z procesem rekrutacji,
– w przypadku dokumentów kadrowych – zgodnie z  wymogami Prawa pracy.

  • Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

– prawo dostępu do treści swoich danych,
– prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
– prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.