HR i Kadry

Poniższe propozycje to jedynie zarysy tematyczne, które stanowią bazę do stworzenia konkretnych programów dedykowanych i przygotowywanych dla Klienta.

Zakresy tematyczne:

Ocena pracowników

CEL SZKOLENIA:
Podniesienie świadomości znaczenie ocen, rozwój umiejętności oceny i weryfikacji potencjału pracowniczego, kształtowanie ról i postaw.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Korzyści wynikające ze stosowania ocen w zarządzaniu personelem.
 • Słabe i mocne strony oceniania.
 • Rola oceny pracowniczej w relacjach przełożony-podwładny.
 • System ocen.
 • Arkusze/formularze oceny.
 • Zasady modyfikacji systemu ocen.
 • Przygotowanie pracowników do wprowadzenia lub zmiany systemu ocen.
 • Samoocena pracownika.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy oceniającej.
 • Błędy popełniane podczas rozmów oceniających.
 • Pierwsza ocena pracy osoby nowo zatrudnionej.
 • Jak ocenia Europa i Świat.

Motywowanie pracowników

CEL SZKOLENIA:
Przekazanie wiedzy dotyczącej planowego motywowania w celu poprawy atmosfery pracy i zwiększania wydajności, zapoznanie z pozafinansowymi sposobami motywowania członków zespołów oraz z zasadami ich doboru.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Czym jest motywacja – podstawowe pojęcia, mity, motywowanie jako proces.
 • Indywidualna motywacja pracownika – co motywuje, czynniki motywujące i higieniczne, motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
 • Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika: osobowość pracownika a motywatory, motywacja finansowa i pozafinansowa.
 • Motywowanie zespołu: spotkania zespołu, które motywują, współzawodnictwo w zespole, celebrowanie sukcesów, role menedżera w poszczególnych spotkaniach.
 • Trudne rozmowy z pracownikiem: rozmowa dyscyplinująca, sankcje, komunikowanie zespołowi trudnych wiadomości.

Selekcja i rekrutacja pracowników

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami, metodami i narzędziami stosowanymi w procesie efektywnej rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska wykonawcze, specjalistyczne i kierownicze. Zaprezentowanie różnych modeli prowadzenia wywiadów, rozmów kwalifikacyjnych i narzędzi psychologicznych pomocnych przy selekcji kadr.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Planowanie zatrudnienia – psychologia rekrutacji i selekcji kadr.
 • Proces rekrutacji.
 • Proces selekcji
 • Metodologia przebiegu Assesment Centre i Development Centre.
 • Adaptacja zawodowa: zapoznanie ze środowiskiem pracy, adaptacja na stanowisku pracy, integracja z zespołem, ocena pracy po okresie próbnym, karta oceny po pierwszym okresie pracy.