Ułatwienia dostępu

Biznes i zarządzanie – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję”.
Peter Drucker

Cel studiów

Celem studiów jest merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu Biznes i Zarządzanie, który zastępuje od 1 września 2023 r. dotychczasowe Podstawy przedsiębiorczości. Program obejmuje wszystkie zagadnienia znajdujące się w podstawie programowej. Dla nauczycieli uczących dotychczas PP będzie to rozwinięcie i ugruntowanie dotychczasowej wiedzy ekonomicznej oraz poszerzenie jej o nowe zagadnienia znajdujące się w podstawie programowej.

Co zyskuje Słuchacz

Studia oferują teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w liceum i technikum, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Słuchacz zostanie wyposażony w umiejętności miękkie, np. zarządzanie sobą w czasie oraz nową wiedzę i umiejętności m. in. z zarządzania projektami. Dodatkowo przedstawione zostaną praktyczne przykłady i kazusy oraz metodyka nauczania zagadnień ekonomicznych.

Uzyskane w trakcie studiów podyplomowych formalne kwalifikacje uprawniają do nauczania przedmiotu Biznes i Zarządzanie w szkołach ponadpodstawowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2022 poz. 1872).

Studia są skierowane do:

 • Nauczycieli posiadających pełne uprawnienia pedagogiczne lub przygotowanie pedagogiczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
 • Nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem nowego przedmioty Biznes i zarządzanie, w tym dla nauczycieli prowadzących dotychczas przedmiot Podstawy przedsiębiorczości.

Program*

MODUŁ: KOMPETENCJE SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCY

 • Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość – pojęcia, różnice, podstawy prawne. Cechy i kompetencje osoby przedsiębiorczej, dobre przykłady i praktyki.
 • Komunikacja interpersonalna i techniki wywierania wpływu.
 • Budowanie i zarządzanie zespołem.
 • Zarządzanie czasem własnym i zespołu.
 • Kreatywność i techniki twórczego i krytycznego myślenia.
 • Innowacje – pojęcie, znaczenie, zarządzanie innowacjami.

MODUŁ: GOSPODARKA RYNKOWA

 • Gospodarka rynkowa – wprowadzenie (rodzaje rynków, prawo podaży i popytu, równowaga rynkowa).
 • Rola państwa w gospodarce. Narzędzia polityki gospodarczej.
 • Globalizacja i rynek UE.
 • Podmioty gospodarki rynkowej i ich zadania.
 • Budżet państwa i budżety JST.
 • Konsument na rynku.
 • Patriotyzm gospodarczy, etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu.

MODUŁ: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami – po co piszemy projekty, podstawowe pojęcia, otoczenia projektu, metodyki zarządzania projektem.
 • Budowanie zespołu projektowego.
 • Cykl życia projektu – inicjowanie, planowanie, realizacja, monitoring i kontrola, zamknięcie projektu.
 • Analiza ryzyka projekcie.
 • Finansowanie projektów.
 • Praktyczne przygotowanie projektu.

MODUŁ: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Analiza zasobów przedsiębiorstwa.
 • Start up. Jak założyć własny biznes.
 • Biznes plan.

MODUŁ: FINANSE i BANKOWOŚĆ

 • Rola pieniądza w państwie i w budżecie domowym. Instytucje finansowe.
 • Finanse osobiste – wynagrodzenia, oszczędzanie, inwestowanie, podatki.
 • Usługi bankowe.
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.

MODUŁ: RYNEK PRACY

 • Rynek pracy – pracownik, pracodawca, bezrobocie, aktywizacja zawodowa.
 • Podstawy budowania kariery zawodowej.
 • Podstawy prawa pracy.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników.
 • Zarządzanie pracownikami.

MODUŁ: DYDAKTYKA I METODYKA NAUCZANIA PRZEDMIOTU

 • Dydaktyka nauczania przedmiotów ekonomicznych.
 • Przegląd metod i technik w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych.
 • Kształtowanie umiejętności praktycznych – 4K.
 • Metoda projektu w pracy z uczniem.
 • Symulacje biznesowe.
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne.
 • Seminarium.

MODUŁ: PRAKTYKI ZAWODOWE

*Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Kadra

Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

Czas trwania

Trzy semestry – 300 godzin, w tym:

 • 180 godzin merytorycznych (w tym 50% zdalnie),
 • 60 godzin dydaktyki (100% zdalnie),
 • 60 godzin praktyk zaliczanych na podstawie pracy zawodowej nauczyciela.

Tryb nauczania

Weekendowy: zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (terminy zjazdów >>>).
Realizacja zajęć: stacjonarnie (w siedzibie Uczelni) oraz zdalnie (online na platformie MS Teams).

Cena

1700 zł brutto za semestr.

*Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.

Telefon stacjonarny

95 733 66 68

Telefon komórkowy

+48 733 744 711

Email

podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski