Administracja i zarządzanie w służbach mundurowych

„Jest tylko jedna sfera administracji publicznej, w której istnieje niepodważalne kryterium sukcesu bądź porażki: prowadzenie wojny”.
Ludwig von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej

▌ Cel
Studia podyplomowa Administracja i zarządzanie w służbach mundurowych mają za zadanie wypełnić lukę w ofercie edukacyjnej dla przedstawicieli różnego rodzaju formacji mundurowych na poziomie szkolnictwa wyższego związaną z przeobrażeniami wyższego szkolnictwa wojskowego.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Słuchacz w toku studiów nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną, która stanowi podstawę należytego wykonywania zadań służbowych realizowanych przez administrację na różnych szczeblach kierowania i dowodzenia. Przekazanie wiedzy z zakresu prawnych podstaw ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, pragmatyk służbowych, zasad funkcjonowania służb mundurowych w warunkach integracji czy ochrony praw człowieka w działalności służb mundurowych, stanowi kluczowy cel studiów.

▌ Studia są skierowane do:

 • szerokiego grona osób zajmujących się bezpieczeństwem w instytucjach podległych MSWiA, MON, Ministerstwu Sprawiedliwości,
 • osób, które planują swoje zatrudnienie w instytucjach administracji samorządowej i rządowej – urzędach gmin, miejskich i wojewódzkich, w policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, wojsku.

▌ Program*

Moduł PRAWNY

 • Ustrój prawny Polski oraz umiejscowienie w nich administracji służb mundurowych: Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna
 • Prawo i postępowanie administracyjne w służbach mundurowych
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo pracy i pragmatyki służbowe
 • Stosowanie prawa europejskiego i międzynarodowego przez organy administracji służb mundurowych

Moduł ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Organizacja i kierowanie w administracji różnych służb mundurowych
 • Służby mundurowe w systemie zarządzania kryzysowego
 • Ochrona i zarządzanie informacją w administracji służb mundurowych
 • E-administracja
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji służb mundurowych

Moduł KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Public relations i komunikacja ze społecznościami lokalnymi
 • Transgraniczna współpraca organów administracji publicznej
 • Mediacje i negocjacje w administracji służb mundurowych
 • Prawa człowieka w pragmatyce służb mundurowych
 • Etyka i zwalczanie zachowań patologicznych w administracji służb mundurowych
 • Seminarium dyplomowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.