Zarządzanie w administracji z elementami prawa

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Nowoczesne państwo buduje się na fundamentach nowoczesnej i profesjonalnej administracji publicznej. Takie założenie może skłaniać urzędników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – nieustannego doskonalenia się.

Cel
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu administracji publicznej, szczególnie użytecznej w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Korzyści
Studia te dostarczą niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa i administracji, ustroju samorządu terytorialnego, sektora finansów publicznych oraz zarządzania w administracji. Mogą być drogą do awansu zawodowego lub też znalezienia zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach administracji rządowej.

Dla kogo
Studia kierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie I lub II stopnia, zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, jak i tych, którzy przyszłość zawodową dopiero wiążą ze sferą administracji publicznej.

Ramy programowe*
MODUŁ: PRAWO

 • System administracji w Polsce.
 • Wybrane aspekty prawa i postępowania administracyjnego
 • Służba cywilna i pracownicy samorządowi
 • Prawo zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
 • Ochrona informacji niejawnych.

MODUŁ: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Organizacja i zarządzanie urzędem
 • Zarządzanie jakością w administracji – normy ISO w instytucjach publicznych
 • Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi
 • Marketing terytorialny
 • Współpraca samorządowa (Związki JST, zadania, obszary funkcjonalne, narzędzia finansowe)
 • Zarządzanie strategiczne jednostkami terytorialnymi
 • Budowa i zarządzanie zespołem, przywództwo.

MODUŁ: FINANSE

 • Zarządzanie finansami w administracji publicznej
 • Kontrola zarządcza
 • Finansowanie zewnętrzne w administracji (fundusze unijne, norweskie, celowe, inne)
 • Audyt i kontrola w administracji publicznej

MODUŁ: MARKETING I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Public relations w administracji publicznej – kontakty z mediami, autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
 • Urząd w Internecie
 • Promocja urzędu w Internecie
 • Dialog, partnerstwo i konsultacje społeczne
 • Systemy informatyczne i e-administracja urzędzie
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Obsługa klienta w instytucjach administracji publicznej
 • Etyka i etykieta w administracji
 • Seminarum

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>