Zamówienia publiczne – pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

Studia przeznaczone są w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych zwłaszcza do osób pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, ale również do wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

Program studiów opracowany jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych. Na podstawie najnowszej nowelizacji Ustawy „Prawo zamówień publicznych” mającej obowiązywać od stycznia 2021 r.

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje pozwalające samodzielnie pełnić funkcję przygotowaniu i realizacji procesów udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz przygotowaniu do uruchomienia procedur związanych z ich udzielaniem. Celem studiów jest także zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

 • pracy na stanowisku specjalisty ds. Zamówień Publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • pracy w instytucjach kontrolnych zajmujących się weryfikacją procedur udzielania zamówień publicznych;
 • pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz u pozostałych zamawiających;
 • pracy na stanowiskach związanych z uczestnictwem w postępowaniu o zamówienie publiczne po stronie wykonawcy;
 • prawidłowego wykonywania zawodów prawniczych (m. in. radcy prawnego) w obszarze zamówień publicznych.

Studia skierowane są w szczególności do osób:

 • biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych;
 • biorących udział w procesie realizowania zamówień publicznych;
 • pracujących w sektorze finansów publicznych;
 • odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi;
 • wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych;
 • nadzorujących wydatkowanie środków publicznych;
 • kontrolujących prawidłowości w procesie udzielania zamówień publicznych;
 • kandydujących na wysokie stanowiska państwowe, których niewątpliwym atutem jest znajomość zasad gospodarowania środkami publicznymi;
 • realizujących projekty UE;
 • innych osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wydawania publicznych pieniędzy.

PROGRAM STUDIÓW:

 • Wprowadzenie do zamówień publicznych, nowe Dyrektywy Unii Europejskiej w krajowym systemie Podstawowe pojęcia i zakres obowiązywania ustawy zamówień publicznych
 • Zasady obowiązujące w systemie zamówień publicznych
 • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (podmiotowy i przedmiotowy)
 • Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne
 • Przygotowanie postępowania (Specyfikacja Warunków Zamówienia: opis przedmiotu zamówienia, podział zamówienia na części, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert)
 • Prowadzenie postępowania od ogłoszenia do wyboru oferty (kwalifikowanie wykonawców, badanie ofert, ocena ofert, zakres żądanych dokumentów)
 • Udział konsorcjum i podwykonawcy w postępowaniu, podmiot trzeci
 • Tryby udzielania zamówień publicznych – co wybrać, jak przeprowadzić zamówienia podprogowe i powyżej progu unijnego
 • Planowanie zamówień – do czego jest potrzebne, jak planować, jak prawidłowo dzielić zamówienia, zamówienie udzielane w częściach. Szacowanie wartości zamówienia – sposoby szacowania w zależności od przedmiotu zamówienia
 • Elektronizacja zamówień publicznych (sposób komunikacji, podpis elektroniczny)
 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane
 • Komisja przetargowa (powoływanie, regulamin pracy, odpowiedzialność członków)
 • Środki ochrony prawnej, symulacja rozprawy przed KIO
 • Klauzule społeczne
 • Zielone zamówienia
 • Poza cenowe kryteria oceny ofert
 • Zamówienia finansowane ze środków unijnych, taryfikator korekt
 • Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych
 • Negocjacje w zamówieniach publicznych
 • Procedury i organy kontrolne w zamówieniach publicznych
 • RODO w zamówieniach publicznych
 • Analiza finansowa w zamówieniach publicznych
 • Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w zamówieniach publicznych
 • Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Obrona pracy dyplomowej

Program studiów pod patronatem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 2000 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>