Transport – spedycja – logistyka

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze transport-spedycja-logistyka wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Zmieniające się otoczenie oraz warunki stawiane przez konkurencję wymuszają na współczesnych przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych elastyczne i szybkie reagowanie zarówno na pojawiające się problemy, jak też na nowe wyzwania. Dzisiejsze uwarunkowania rynkowe powodują konieczność permanentnego uczenia się poprzez zdobywanie lub poszerzanie specjalistycznej wiedzy.

Cel
Celem studiów jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i logistycznego oraz funkcjonowania rynku TSL w Polsce i Europie.

Korzyści
Program studiów dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania firmy z sektora TSL,
  • funkcjonowania współczesnego rynku TSL w Polsce i Europie,
  • planowania i organizacji procesów TSL,
  • prawnych aspektów realizacji procesów TSL,
  • infrastruktury procesów TSL.

Zajęcia prowadzone są głównie w formie ćwiczeń i warsztatów.

Dla kogo
Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z sektorem TSL. Kierowane są również do osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na prowadzeniu działalności transportowej. Są też propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności. Poza tym program studiów stanowi atrakcyjną ofertą dla osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest ze sferą transportowo-logistyczną.

Ramy programowe*

Moduł OGÓLNOLOGISTYCZNY
• Prawne uwarunkowania procesów logistycznych
• Organizacja i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach
• Łańcuch dostaw oraz jego struktura i zadania w różnych procesach logist.
• Mapowanie i analiza procesów logistycznych
• Systemy technologii informatyczno-komunikacyjnej (ICT) w działalności TSL
• Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności logistycznej
• Controlling logistyczny
• Zarządzanie infrastrukturą logistyczną i transportową

Moduł TSL
• Rynek TSL w Polsce i UE
• Ekonomika i technika transportu
• Metody i narzędzia analizy rynku TSL
• Prawne aspekty działalności TSL
• Polityka transportowa Unii Europejskiej
• Ubezpieczenia i cło w transporcie i spedycji
• Finanse przedsiębiorstw TSL

Moduł ZARZĄDZANIE
• Zarządzanie firmą TSL
• Zarządzanie procesowe w TSL
• Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności TSL
• Marketing usług TSL

Moduł UZUPEŁNIAJĄCY
• Transport w łańcuchu dostaw
• Procedury i dokumenty w działalności TSL
• Harmonogramowanie przewozów i czas pracy kierowców
• Obsługa towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>