Systemy zarządzania jakością – pod patronatem TÜV NORD Polska

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Studia po patronatem TÜV NORD Polska. TÜV NORD Polska Sp. z o.o. jest niemieckim koncernem certyfikującym w zakresie systemów zarządzania (w tym jakością) ze 140-letnią tradycją, zatrudniającym ponad 7000 pracowników w 70 krajach na całym świecie.

Idea
Kwestie jakości są związane z każdą dziedziną życia. Jakość zarządzania jest wartością uniwersalną, często decydującą o powodzeniu przedsięwzięcia biznesowego.

Cel
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawami zarządzania, jakością, jak i najnowszymi wymaganiami norm i przepisów prawa w tym obszarze. Słuchacze zapoznają się również z europejskim systemem bezpieczeństwa wyrobów obejmującym między innymi ocenę zgodności wyrobu oraz oznakowanie znakiem CE.

Korzyści
Słuchacze studiów podyplomowych SZJ zapoznają się z najnowszymi przepisami i wymogami prawa europejskiego oraz odpowiadającymi im polskimi aktami prawnymi. W ramach zajęć praktycznych i ćwiczeń istnieje możliwość wymiany doświadczeń z praktykami i specjalistami prowadzącymi zajęcia, wśród których znajdują się osoby stosujące w praktyce omawiane wymagania.

Po ukończeniu studiów słuchacze mają możliwość uzyskania certyfikatów kompetencji (akredytacja PCA) wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska:*

 • Auditora wewnętrznego SZJ,
 • Auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikaty wydawane są przez TÜV NORD Polska i są płatne.
* Warunkiem uzyskania poszczególnych certyfikatów TÜV NORD Polska jest zdanie egzaminów, spełnienie wymagań określonych w Wytycznych do certyfikacji oraz pokrycie kosztów.

Dla kogo
Program specjalności „Systemy Zarządzania Jakością” pozwala na skierowanie oferty do szerokiego grona Słuchaczy, poczynając od tych, którzy chcą poznać obszar wiedzy dotyczący systemów jakości, a kończąc na specjalistach ds. systemów jakości, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w oparciu o najnowsze normy i przepisy.
Oferta skierowana jest także do kadry zarządzającej, konstruktorów i technologów.

Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków naukowych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Praktycy prowadzący zajęcia uczestniczą bezpośrednio w tworzeniu prawa europejskiego, współpracują jako audytorzy z różnymi jednostkami certyfikującymi SZJ i biorą udział w praktycznym przeprowadzaniu procesu oceny zgodności wyrobu.

Ramy programowe*

MODUŁ: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI

 • SZJ – Kontekst organizacji i przywództwo
 • Planowanie i wsparcie systemu zarządzania jakością
 • Działania operacyjne w systemie zarządzania jakością
 • Ocena efektów działania oraz doskonalenie SZJ

MODUŁ: ROZWÓJ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

 • Podstawy komunikacji i prezentacji
 • Analiza strategiczna
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Koszty jakości

MODUŁ: INNE MIĘDZYNARODOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA

 • Zarządzanie ryzykiem w oparciu o ISO 31000
 • ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy
 • ISO 27000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Interpretacja kluczowych wymagań IATF 16949:2016

MODUŁ: METODY, NARZĘDZIA I TECHNIKI

 • Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
 • Wprowadzenie do LEAN Management i SIX Sigma
 • Metody statystyczne
 • Zarządzanie reklamacjami i niezgodnościami
 • FMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków

MODUŁ: PROCES AUDITOWANIA I CERTYFIKACJI

 • Odpowiedzialność za produkt, certyfikacja wyrobów, akredytacja
 • Auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie i obrona pracy końcowej/ projektu

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>

„85% problemów z jakością jest skutkiem błędów w zarządzaniu”
Edward Deming