Stypendia

STUDIA I STOPNIA
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

WNIOSKI O STYPENDIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020

W semestrze zimowym 2019/2020 można składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora oraz zapomogi.

Termin składania wniosków w semestrze zimowym: od 27 września do 20 października 2019 r.

Informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadzające zmiany w zasadach przyznawania stypendiów i zapomóg dla studentów.

  • Od 1 października 2019 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSB.
  • Największe zmiany dotyczą zasad przyznawania stypendiów socjalnych i informacji dokumentujących sytuację materialną studenta oraz zasad wyliczania średniej ocen do stypendium rektora.
  • Wprowadzono obowiązek przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 zł (2019 r.) – pod rygorem odmowy przyznania stypendium.
  • Od roku 2019/2020 stypendia przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, której większość składu stanowią studenci.

Prosimy uważanie zapoznać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.

INFORMACJA OGÓLNA O POMOCY MATERIALNEJ

Studenci ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej mają bezwzględny obowiązek zapoznania się z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej.

Wszyscy studenci, którzy spełniają warunki określone Regulaminem, mają prawo ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora,
  4. zapomogi.

O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci począwszy od drugiego roku, a o pozostałe stypendia studenci wszystkich roczników.
Szczegółowe informacje znajdują się w opisach poszczególnych rodzajów pomocy materialnej.
Podstawą przyznania świadczenia jest złożenie kompletu prawidłowo i starannie wypełnionych dokumentów.

TERMINY
Studenci składają wnioski:

  • w semestrze zimowym: od 27 września do 20 października 2019 r.,
  • w semestrze letnim: od 1 marca do 17 marca 2020 r.

MIEJSCE
Dokumentację składa się w Kwesturze (pokój 4) lub w Dziekanacie (pokój 1).

REGULAMIN pomocy materialnej

Stypendium Rektora

Stypendium socjalne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych