Rachunkowość i podatki od podstaw

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
W każdej jednostce gospodarczej, niezależnie od tego czy jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe, usługowe, bank, jednostka finansów publicznych itd. wymagana jest ewidencja księgowa lub przynajmniej dla celów podatkowych, ponieważ każdy rodzaj działalności podlega opodatkowaniu. W związku z tym znajomość rachunkowości, uproszczonych form opodatkowania i podatków jest i będzie niezbędna.

Cel
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego w Polsce, parapodatków (składki ZUS) oraz prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych, jak i ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość), zarówno w sposób tradycyjny i w środowisku informatycznym.

Korzyści
Prowadzone zajęcia pozwolą na uzyskanie korzyści w formie umiejętności takich jak:

 • rozróżnianie i interpretowanie podstawowych kategorii ekonomicznych z zakresu rachunkowości i podatków;
 • wskazywanie regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i podatków;
 • ustalanie podatku dochodowego przy zastosowaniu karty podatkowej;
 • ewidencja i ustalanie zaliczki na podatek dochodowy przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT;
 • prowadzenie pozostałych ewidencji (np. ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja przebiegu pojazdu);
 • ustalanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, podatków lokalnych;
 • rozróżnianie składników aktywów i pasywów;
 • rozróżnianie kosztów i przychodów;
 • dokumentowanie operacji gospodarczych;
 • określanie wpływu operacji gospodarczych na składniki bilansu i rachunku zysków i strat;
 • ewidencjowanie prostych operacji bilansowych i wynikowych na kontach księgowych;
 • rozróżnianie składek ZUS;
 • prowadzenie ewidencji podatkowych w środowisku informatycznym;
 • sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego;
 • znajomość podstaw prawa gospodarczego;
 • znajomość podstaw prawa cywilnego i prawa pracy.

Dla kogo
Studia adresowane są zarówno do absolwentów studiów ekonomicznych, którzy chcą zaktualizować lub odświeżyć swoją wiedzę, jak i dla nieekonomistów, którzy mają zamiar skutecznie zrozumieć tajniki rachunkowości i podatków. Studia mogą być przepustką do zmiany zawodu lub rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych. Mogą stanowić solidne fundamenty dla osób prowadzących lub zamierzających założyć własną działalność gospodarczą.

Ramy programowe

1. Moduł przedmiotów prawnych i podatkowych

 • Elementy prawa działalności gospodarczej
 • Elementy prawa cywilnego i prawa pracy
 • Wprowadzenie do podatków
 • Podstawy podatku dochodowego
 • Podstawy podatku VAT
 • Podstawy podatków i opłat lokalnych
 • Podstawy składek ZUS

2. Moduł przedmiotów uproszczonych form ewidencji podatkowej

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Pozostałe ewidencje

3. Moduł przedmiotów z rachunkowości

 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Komputerowa ewidencja księgowa

Kadra
Zajęcia poprowadzą przede wszystkim praktycy z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz pracownicy naukowi z doświadczeniem w praktyce gospodarczej. Są to między innymi: dyplomowani księgowi, pracownicy urzędu skarbowego, ZUS, prawnicy, doradcy podatkowi.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>