Rachunkowość budżetowa

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Sektor finansów publicznych obejmuje jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje. W każdym przypadku prowadzona jest tak zwana rachunkowość budżetowa, której ważnym elementem są rozliczenia podatkowe, stąd wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości są niezbędne na różnych stanowiskach administracji budżetowej.

Cel
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu systemu podatkowego i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Korzyści
Prowadzone zajęcia pozwolą na uzyskanie korzyści w formie umiejętności takich jak:

 • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek sektora finansów publicznych;
 • rozróżniania i klasyfikowania dochodów i wydatków jednostek sektora finansów publicznych;
 • przychodów i kosztów jednostek sektora finansów publicznych;
 • ewidencji na kontach księgowych;
 • systemu podatkowego w Polsce;
 • analizowania przepisów prawa administracyjnego i podatkowego;
 • sporządzania i czytania sprawozdań finansowych;
 • audytu i kontroli wewnętrznej;
 • zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • budżetowania zadaniowego;
 • stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dla kogo
Studia adresowane są zarówno do absolwentów studiów ekonomicznych, którzy chcą zaktualizować lub odświeżyć swoją wiedzę, jak i dla nieekonomistów, którzy mają zamiar skutecznie zrozumieć tajniki rachunkowości i podatków w sektorze finansów publicznych. Studia mogą być przepustką do zmiany zawodu lub rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych. Mogą stanowić solidne fundamenty dla osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego.

Ramy programowe

1. Moduł przedmiotów z zakresu rachunkowości

 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Organizacja rachunkowości budżetowej
 • Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Rachunkowość zarządcza jednostek sektora finansów publicznych

2. Moduł przedmiotów z zakresu finansów publicznych

 • Wprowadzenie do finansów publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zamówienia publiczne
 • Budżet zadaniowy
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza

3. Moduł przedmiotów z zakresu podatków i opłat

 • Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja Podatkowa
 • Zobowiązania podatkowe w sferze budżetowej
 • Podatek VAT w sektorze finansów publicznych

Kadra
Zajęcia poprowadzą przede wszystkim praktycy z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz pracownicy naukowi z doświadczeniem w praktyce gospodarczej. Są to między innymi: dyplomowani księgowi, pracownicy urzędu skarbowego, prawnicy, doradcy podatkowi, kadra kierownicza jednostek sektora finansów publicznych.

Czas trwania: dwa semestry.
Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Cena: 1800 zł brutto za semestr.
ZASADY REKRUTACJI >>>