Zarządzanie projektami – szkolenie

Uczestnicy szkolenia uzyskują możliwość zdobycia wiedzy na temat zarządzania projektami, w oparciu o rozpowszechnione podejście PMI. W trakcie 2 dniowego szkolenia każdy z uczestników będzie miał możliwość poznania kluczowych aspektów zarządzania projektami oraz zadecydowania o narzędziach nieodzownych do realizacji określonego etapu projektu – inicjalizacja, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, zamknięcie.

Szkolenie to stanowi połączenie teorii z praktyką – osoba prowadząca posiada 15 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w międzynarodowych organizacjach, przez co daje uczestnikom szkolenia nabycie i natychmiastowe ich zastosowanie w swoim obszarze pracy.

Cel
Szkolenie odpowie na pytanie jak sprawić, aby przedsięwzięcia, których podejmuje się organizacja były odpowiednio zdefiniowane. Dodatkowo uczestnicy na podstawie omawianych praktyk i studiów przypadków, jak również ćwiczenia projektowego dowiedzą się, jak sprawić, aby po zdefiniowaniu cele zostały osiągnięte przy optymalizacji użycia zasobów – czasu, pieniędzy i ludzi.

Dla kogo?
Szkolenie jest adresowane do osób zarządzających projektami w organizacji lub też będących członkami zespołów projektowych.

Co wyróżnia to szkolenie?

  • Możliwość wykorzystania zarządzania projektami w organizacji, omawiając konkretne przykłady
  • Wybór modelu wdrożenia zarządzania projektami w organizacji i kroków które można podjąć w rozwoju w kierunku organizacji projektowej
  • Sposobów wyboru i selekcji kandydatów na kierowników projektów oraz pracowników biura projektowego.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

Zarządzanie projektem – podstawowe pojęcia.
Czym jest projekt? Jaka jest różnica między projektem a procesem? Co charakteryzuje projekt, program i portfel?

Etap 1. Inicjalizacja projektu:
– analiza interesariuszy
Identyfikacja osób, firm, grup zainteresowanych projektem. Aby uniknąć sytuacji niespełnienia wymagań kluczowych użytkowników taka analiza jest krytyczna przed rozpoczęciem działań projektowych. W trakcie trwania prac projektowych interesariusze są zarządzani adekwatnie do wpływu na projekt jak i artykulacji żądań. W trakcie szkolenia zespół przeprowadzi ćwiczenie mające na celu identyfikację oraz propozycję dot. Zarządzania interesariuszami
– karta projektu
Karta projektu jako podstawowe narzędzie w procesie zarządzania projektem nie tylko podsumowuje najważniejsze informacje dot. celów projektu, ale także jest dokumentem bazowym dla każdego kierownika projektu w trakcie realizacji prac projektowych. W trakcie szkolenia grupa będzie wypełniała kartę projektu, systematycznie uzupełniając ją kluczowymi informacjami.

Etap 2. Planowanie projektu:
– WBS
Work breakdown structure jest kluczowym narzędziem do planowania pracy w projekcie, które powinien znać każdy kierownik projektu. Tylko projekt, który jest dobrze opisany ma szanse powodzenia. Aby zapewnić znajomość tego narzędzia grupa szkoleniowa wykona zadanie mające na celu zdefiniowane WBS dla przykładowego zakresu projektu.
– ścieżka krytyczna
To narzędzie planowania i kierowania prac i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu w czasie. Aby zaplanować projekt efektywnie, musimy zwrócić uwagę na krytyczne dla zespołu projektowego zadania, których opóźnienie może spowodować przesunięcie się całego projektu w czasie. W trakcie szkolenia wykonamy zadanie umożliwiające zdefiniowanie prostej ścieżki krytycznej dla przykładowego projektu.
– harmonogram
Bazując na wcześniejszych informacjach dotyczących zadań, które należy wykonać jak i ścieżki krytycznej możemy zbudować harmonogram prac. Podstawowy jest wykres Gannta jednak warto zwrócić uwagę również na harmonogramowanie zwinne (Agile).
– budżet
Określenie kosztów związanych z dostarczeniem projektu (rozwiązania) przećwiczymy na przykładzie szacowania oddolnego, szacowania odgórnego oraz porównawczego. Zdecydujemy, która metoda jest najlepsza dla nas oraz jakie niesie korzyści i zagrożenia. Dodatkowo poznamy sposób monitorowania kosztów projektu na bieżąco, uzależniony od wykonanej pracy oraz pozostałego zakresu do wykonania (burn-up/burn-down charts).
– plan zarządzania ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem jest obszarem które często w projektach bywa niedowartościowane, co może przełożyć się na niekorzystne wyniki dla kierowników projektów. Spróbujemy zdecydować w jaki sposób możemy zarządzać ryzykiem w projektach, w których uczestniczą członkowie grupy szkoleniowej, na co należy zwrócić uwagę oraz jak macierz ryzyka może pomóc uchronić się przed niekorzystnymi dla nas zdarzeniami.

DZIEŃ 2

Etap 3. Realizacja projektu, monitorowanie i kontrola
W trakcie realizacji projektu kierownik dba o to, by wszystko co zaplanowane zostało przeprowadzone z należytą starannością. Jest dla niego kluczowa praca z karta projektu, WBS, rejestrem ryzyk, planem komunikacji oraz interesariuszami. Kładzie szczególny nacisk na efektywność pracy zespołu.
– zarządzanie zespołem
Kierownik projektu planuje pracę zespołu, rozdziela odpowiedzialności oraz wymaga konkretnych zachowań. W tym celu słuszne może być zastosowanie modelu RASCI oraz wprowadzenie karty zespołu, by praca przebiegała efektywnie i bez większych konfliktów. Jeżeli chodzi o pracę zespołu przedstawiony zostanie model Tuckmana, który ułatwia kierownikowi projektów przewidywanie zachowań.
– realizacja prac projektowych
Procesy monitorowania i kontroli w projekcie zostają wdrożone w celu obserwacji realizacji czynności projektowych. Podstawowymi obszarami kontroli realizacji projektu są: koszt, czas oraz jakość. Dzięki ciągłej obserwacji prac zwiększa się szansa na identyfikację niekorzystnych zjawisk, a tym samym na podjęcie działań zapobiegawczych w celu doprowadzenia projektu do końca w określonym terminie, budżecie i odpowiedniej jakości. W tym celu możemy wykorzystać raport statusu projektu.
– zarządzanie zmianami projektowymi
Zmiana zakresu zwykle oznacza, że tworzony produkt powinien
udostępniać więcej lub mniej funkcji bądź usług. Jest to równoznaczne z dodaniem lub wycofaniem pewnych kroków z realizacji projektu w celu wytworzenia tego samego produktu. Zmiana zakresu może wpłynąć na harmonogram, koszt i jakość projektu, zatem niezbędne staje się monitorowanie zmian i ich zasadności. Wprowadzenie jasnych reguł umożliwia zapanowanie nad nieprzewidzianymi zmianami oraz ukończenie projektu zgodnie z założeniami.

Etap 4. Zamknięcie projektu
– gromadzenie i archiwizacja doświadczeń projektowych, w tym produktów i półproduktów prac projektowych, zdobytych kwalifikacji oraz nowych umiejętności, jak również oficjalne potwierdzenie że projekt przyniósł oczekiwane rezultaty z odbiorcami usługi. Aby efektywnie zarządzać wiedzą kluczowe jest w tym momencie wykorzystanie wiedzy zespołu projektowego w celu opracowania podsumowania projektu jak również wypracowanie na poziomie organizacji systemu do zarządzania wiedzą projektową, co umożliwi bardziej efektywne ich prowadzenie w przyszłości.


Forma zajęć:

  • Duża ilość przykładów – w trakcie szkolenia trener będzie odwoływał się do przykładów projektów, które prowadził, w których był członkiem zespołu projektowego oraz z którymi się zetknął jako obserwator
  • Dotykamy sedna – 10 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami umożliwiło zebranie trenerowi bazy doświadczeń, z których uczestnicy będą mogli czerpać.
  • Praca warsztatowa – każda część materiału podsumowywane jest w formie warsztatowej – w postaci studium przypadku prawdziwego projektu. Aktywnie angażujemy uczestników – każdy z uczestników będzie mógł sprawdzić nabytą wiedzę.
  • Zawsze odpowiadamy – nie pozostawimy pytań bez odpowiedzi. Zapraszamy do ich zadawania i dyskusji. Nie wyjdziesz, dopóki nie rozwiejesz wątpliwości.

Harmonogram szkolenia
Szkolenie obejmuje 2 dni szkoleniowe. Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00 – 16.15.

Dodatkowo na wyraźną prośbę klienta szkolenie może zostać wzbogacone o moduły dotyczące zarządzania programem, portfelem projektów oraz integracji biura projektów w struktury organizacji klienta. Szkolenie wydłuży się wtedy do 3 dni.

Terminy zajęć:
Do uzgodnienia.

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu
tel.: 95 733 66 68; 733 744 711; 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ZAPRASZAMY!

Trener:

Dr Wojciech Josek – założyciel The Lean Six Sigma Academy Poland, Lean Six Sigma Black Belt, kierownik merytoryczny szkolenia, egzaminator

  • W swoim dorobku posiada wdrożenia programów Lean Management, Six Sigma oraz podejścia Kaizen w międzynarodowych organizacjach. Wdrażał rozwiązania jako osoba za nie odpowiedzialna oraz doradzał przy wdrożeniach jako konsultant, trener oraz mentor.
  • Pełnił rolę Championa i właściciela portfela projektów usprawnieniowych, które przynosiły miesięcznie wymierne efekty finansowe, a także rozwijały pracowników, którzy z dnia na dzień stawali się lepszymi specjalistami.
  • Audytor wewnętrzny norm ISO 9001, ISO 27001 oraz ISO 14001 a także audytor wiodący norm ISO 22301 i ISO 20 000.
JosekWojciech