Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

▌ Cel
Zarządzanie nieruchomościami w XXI wieku wiąże się ze znajomością złożoności infrastruktury technicznej, systemów i procesów biznesowych oraz zagadnień prawnych. Wymaga od osób zajmujących się tą problematyką zaangażowania i głębokiej wiedzy z różnych obszarów działania, począwszy od komunikacji a zakończywszy na zagadnieniach technicznych. Bez takiego wsparcia i wiedzy zagwarantowanie niskich kosztów utrzymania nieruchomości, sprawnej infrastruktury oraz bezpieczeństwa i zadowolenia klientów nie jest możliwe.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego i samodzielnego zarządzania majątkiem zainwestowanym w nieruchomości. Rynek nieruchomości wymaga obsługi przez wykształconych, kompetentnych i profesjonalnie przygotowanych specjalistów.
Praktyczny charakter studiów ma kształtować i rozwijać cechy niezbędne w zawodzie zarządcy nieruchomościami oraz wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, ekonomii, regulacji prawnych, gospodarki nieruchomościami.

▌ Studia są skierowane do:

 • obecnych lub przyszłych pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami,
 • kandydatów na zarządców nieruchomości,
 • osób zainteresowanych doradztwem w zakresie zjawisk i procesów rynkowych, a także prowadzeniem własnej działalności w tym zakresie.

▌ Program*

Moduł PRAWNY

 • elementy prawa cywilnego, rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i spadkowego, spółdzielczego;
 • postępowania administracyjnego;
 • zamówienia publiczne.
 • wybrane zagadnienia prawne związane z ochroną zabytków oraz pozyskiwania środków na ich ochronę
 • ochrona danych osobowych – zakres i sposób udzielania informacji.

Moduł EKONOMICZNY

 • elementy rachunkowości, finansów i bankowości, planowania i kalkulacji kosztów, podstawy kosztorysowania;
 • elementy analizy finansowo-ekonomicznej, ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
 • podatki i opłaty związane z nieruchomościami.

Moduł ZARZĄDZANIE

 • gospodarka przestrzenna;
 • źródła informacji o nieruchomościach;
 • zarządca nieruchomości – status prawny, etyka zawodowa, organizacje zawodowe;
 • plan i procedury w zarządzaniu nieruchomościami;
 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi;
 • zarządzanie zasobami wpisanymi do rejestru zabytków.
 • sztuka negocjacji.

Moduł TECHNICZNY

 • podstawy budownictwa, proces inwestycyjny, eksploatacja nieruchomości;
 • przeglądy techniczne i remonty; bezpieczeństwo użytkowe.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2200 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.