Zarządzanie informacją niejawną i gospodarczą

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Bezpieczeństwo informacji jest nie tylko normą i koniecznością, ale także obowiązkiem, któremu podlegają firmy i organizacje w Polsce. Wymogi prawa nakładają na zarządy organizacji obowiązek podjęcia szeregu działań o charakterze organizacyjnym i technicznym w zakresie ochrony przetwarzanych informacji. Ochronie tej podlegają informacje mające szczególny wpływ na ich funkcjonowanie. Ochrona informacji jest tematem złożonym i zależy od umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem. Ogromna rolę w prawidłowym procesie ochrony i zarządzania informacją ma świadomość i poziom wiedzy pracowników.

Cel
Celem studiów podyplomowych Zarządzanie informacją niejawną i gospodarczą jest przekazanie wiedzy i umiejętności doboru i wykorzystania narzędzi organizacyjnych i technicznych niezbędnych do zarządzania ochroną informacji niejawnej oraz podniesienie kompetencji kadry zarządzającej. Od praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa słuchacze dowiedzą się jakie są praktyczne aspekty przygotowywania dokumentów, wniosków, planów oraz innych niezbędnych opracowań związanych z ochroną informacji niejawnej. Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy w pionach ochrony, w tym na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Korzyści
Studia przyczynią się do podniesienia kwalifikacji osób, które w swojej pracy mają kontakt z informacjami niejawnymi. W szczególności pozwalają przygotować się do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz pracy w pionach ochrony. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach będą mogły ugruntować i usystematyzować swoją wiedzę oraz skorzystać z konsultacji z praktykami.

Dla kogo
Studia skierowane są do osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych w instytucjach podlegających MSWiA, MON, Ministerstwa sprawiedliwości i innych. Ponadto skierowane jest do przedsiębiorców współpracującymi z powyższymi instytucjami, od których wymagane jest posiadanie kwalifikacji do pracy w pionach informacji niejawnej.

Ramy programowe*
Moduł prawny

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych jako narzędzie bezpieczeństwa informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie oraz administracji samorządowej.
 • Standardy ochrony informacji niejawnych w instytucjach związanych z NATO oraz UE.
 • Ochrona informacji niejawnych jako element bezpieczeństwa państwa, system i plan ochrony informacji niejawnych.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne w jednostkach administracji państwowej oraz współczesnym przedsiębiorstwie.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe we współczesnym przedsiębiorstwie – zapewnienie ochrony informacji przemysłowej i handlowej.
 • Wywiad gospodarczy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem.
 • Odpowiedzialność służbowa, dyscyplinarna i karna za naruszenie przepisów Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych. Prawo karne i administracyjne w ochronie informacji niejawnej.

Moduł organizacyjny

 • Bezpieczeństwo fizyczne przedsiębiorstw i instytucji administracji państwowej.
 • Postępowanie sprawdzające, ankiety bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego.
 • Ankiety bezpieczeństwa osobowego, podstawy prawne oraz instytucje prowadzące postępowania sprawdzające.
 • Bezpieczeństwo współpracy cywilno wojskowej.

Moduł zarządzanie

 • Organizacja ochrony informacji niejawnej w jednostkach administracji państwowej – rola i zadania pełnomocnika ochrony informacji niejawnej w przedsiębiorstwie i jednostkach administracji samorządowej
 • Szacowanie ryzyka i poziomu zagrożeń związanych z dostępem osób nieuprawnionych do informacji niejawnych.
 • Organizacja kancelarii tajnych w:

– jednostkach wojskowych;
– jednostkach administracji państwowej i samorządowej;
– policji i straży granicznej;
– nowoczesnym przedsiębiorstwie współpracującym z jednostkami samorządowymi i administracją państwową. ”

 • Archiwizowanie dokumentów.
 • Seminarium dyplomowe

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr.